Lausuntopyyntö 8.11.2016 – 8/2016

Korko- ja rahoitusriskiraportointia koskevat määräykset ja ohjeet

FIVA 2/02.07.04/2016

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjekokoelmaan 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu tehtävien muutosten takia. Muutosten taustalla on korko- ja rahoitusriskiraportointiin käytettäviin tiedonantajatasoihin tehtävä muutokset sekä standardin RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen kumoaminen ja kyseisten määräysten ja ohjeiden siirtäminen määräyksiin ja ohjeisiin 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu. Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset on merkitty tekstiin keltaisella. Lisäksi muutokset on listattu luvussa 6.

Pyydämme toimittamaan lausunnot Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 23.11.2016.

Finanssivalvonta on uudistamassa lausuntopyyntökäytäntöään. Tämän johdosta lausunto tähän määräys- ja ohjeluonnokseen pyydetään antamaan lausuntolomaketta käyttäen (lausuntopyyntölomake).

Määräyksiin ja ohjeisiin 1/2014 tehtävät keskeiset muutokset

Määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty uusi luku 4.3, jonka on tarkoitus korvata nykyinen standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen. Tämän lisäksi korko- ja rahoitusriskiraporttien tiedonantajatasoja muutetaan, jonka seurauksena yhteenliittymien tulee raportoida kyseiset tiedot tiedonantajatasolla 260 aikaisemmin käytössä olleiden tiedonantajatasojen 284 ja 294 sijaan. Muutosten yhteydessä myös rahoitusriskitietojen keräämisestä luovutaan ulkomaisten sivuliikkeiden (tiedonantajataso 203) osalta ja tiedonantajataso 292 korvataan tiedonantajatasolla 201. 

Voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017, jolloin uudet tiedonantajatasot olisivat käytössä ensimmäisen kerran toimitettaessa korko- ja rahoitusriskiraportteja ajankohdalta 31.3.2017. Finanssivalvonnan on tarkoitus myös pyytää yhteenliittymiltä korko- ja rahoitusriskiraportit tiedonantajatasolla 260 ajankohdalta 31.12.2016 perustuen parhaaseen arvioon.

Lausuntojen julkistaminen

Finanssivalvonta julkaisee saamansa lausunnot määräysten ja ohjeiden julkaisemisen yhteydessä verkkopalvelussaan, ellei lausunnon antaja erikseen kiellä lausunnon julkaisemista ja ellei Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräyksissä ja ohjeissa.

Lisätietoja

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa riskiasiantuntija Tomi Halme, puhelin 010 831 5233 tai sähköposti tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet 

Määräys- ja ohjeluonnos 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu
Rahoitussektorin tiedonkeruukartan luonnos

Jakelu 

Suomen Pankki
Finanssialan Keskusliitto ry
S-Pankki
OP-Osuuskunta
POP Pankkiliitto osk
Säästöpankkiliitto osk