Kannanotto 31.12.2013 – 2/2013

Finanssivalvonnan kannanotto EU:n vakavaraisuusasetukseen sisältyvistä toimivaltaisen viranomaisen harkintaan jätetyistä sääntelyoptioista

FIVA 23/01.00/2013

1 Kannanoton tavoite ja sisältö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 575/2013 luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista (jäljempänä EU:n vakavaraisuusasetus, CRR) astui voimaan 28.6.2013 ja sitä aletaan soveltaa 1.1.2014 lukien.

EU:n vakavaraisuusasetus on luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä suoraan sitovaa sääntelyä, mutta se sisältää lukuisia kansallisen toimivaltaisen viranomaisen harkintavaltaan jätettyjä sääntelyoptioita (jäljempänä viranomaisoptiot). Osa viranomaisoptioista tullaan ottamaan käyttöön Finanssivalvonnan antamilla määräyksillä ja osa Finanssivalvonnan yksittäistapauksissa EU:n vakavaraisuusasetuksen nojalla antamilla lupapäätöksillä.

Tämä kannanotto muodostuu taulukosta, jossa on lueteltu kaikki EU:n vakavaraisuusasetukseen sisältyvät viranomaisoptiot ja Finanssivalvonnan linjaukset perusteluineen optioiden käyttämisestä.     

Yhteisen valvontamekanismin linjaukset toimivaltaisen viranomaisen harkinnassa oleviin sääntelyoptioihin voivat aiheuttaa sen, että Finanssivalvonnan nyt esittämiä linjauksia harkitaan uudelleen vuoden 2014 aikana. 

2 Likviditeettiriskiraportointiin ja suuriin asiakasriskeihin liittyvää lisäohjeistusta

2.1 Likviditeettiriskiraportointi

Luottolaitosten tulee keväästä 2014 alkaen raportoida CRR:n 415 artiklan mukainen maksuvalmiusraportointi (LCR) ja pysyvää varainhankintaa koskeva raportointi (NSFR) soolo ja konsolidointiryhmätasolla, kuten CRR:n 6 artiklan 4 kohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa on määritetty. Laitosten tulee näiltä osin raportoida myös merkittävissä valuutoissa, kuten EU asetuksen 415 artiklan 2 kohdassa on määritetty.

Finanssivalvonta harkitsee tapauskohtaisesti CRR:n kuudennessa osassa määritetyn maksuvalmiusraportoinnin (LCR), pysyvän varainhankintaa koskevan raportoinnin (NSFR) ja likviditeetin lisämetriikka tiedonkeruun soveltamista direktiivin 2013/36/EU 51 artiklan mukaisiin merkittäviin sivuliikkeisiin. Likviditeettiraportoinnin piiriin mahdollisesti tuleville merkittäville ulkomaisille sivuliikkeille annetaan Finanssivalvonnan ilmoituksen jälkeen vähintään 6 kuukautta aikaa ennen raportoinnin aloittamista.    

2.2  Suuret asiakasriskit

Toimivaltainen viranomainen voi antaa konsolidointiryhmään kuuluvien yritysten keskinäisille vastuille täyden tai osittaisen vapautuksen suurten asiakasriskien enimmäismäärää koskevista rajoituksista CRR:n 400 artiklan 2 kohdan c alakohdan perusteella. CRR:n 493 artiklan 3 kohdan perusteella kaikki 400 artiklan 2 kohdan viranomaisoptiot on mahdollista muuttaa ns. jäsenvaltio-optioksi, jolloin kaikkien 400 artiklan 2 kohdan erien käsittelystä säädettäisiin kansallisessa lainsäädännössä.

Valtiovarainministeriöstä saadun tiedon mukaan valtiovarainministeriö aikoo ottaa käyttöön CRR:n 493 artiklan 3 kohdan mukaisen sääntelyoption. Näin ollen suurten asiakasriskien enimmäismäärää koskevista rajoituksista tullaan säätämään valmisteilla olevassa uudessa luottolaitoslaissa ja valtiovarainministeriön asetuksessa.

Edellä sanotusta seuraa se, että konsolidointiryhmän sisäisiin eriin, kuten muidenkin CRR:n 400 artiklan 2 kohdan eriin sovelletaan voimassa olevaa luottolaitostoiminnasta annettua lakia (121/2007) ja valtiovarainministeriön asetusta (1373/2010) siihen saakka, kunnes uusi luottolaitostoiminnasta annettu laki ja valtiovarainministeriön asetus tulevat voimaan.

Liite

Taulukko EU:n vakavaraisuusasetuksen sisältämistä viranomaisoptioista, Finanssivalvonnan linjauksista ja linjausten perusteluista (pdf)

Lisätiedot

Lisätietoja kannanotosta antaa Taina Erovaara-Williams, puhelin 010 - 831 5422 ja sähköposti taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi