Ställningstagande 31.12.2013 – 2/2013

Finansinspektionens ställningstagande om den behöriga myndighetens valmöjligheter enligt EU:s kapitalkravsförordning

FIVA 23/01.00/2013

1 Syftet med och innehållet i ställningstagandet

Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (nedan EU:s kapitalkravsförordning, CRR) trädde i kraft den 28 juni 2013 och ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

EU:s kapitalkravsförordning är ett direkt bindande regelverk för kreditinstitut och värdepappersföretag, men den innehåller åtskilliga valmöjligheter för de nationella behöriga myndigheterna (nedan ”valmöjligheterna”). En del av valmöjligheterna kommer att införas genom föreskrifter av Finansinspektionen, en del genom tillståndsbeslut som Finansinspektionen i enskilda fall fattar med stöd av kapitalkravsförordningen.

Detta ställningstagande utgörs av en tabell med en förteckning över alla valmöjligheter enligt EU:s kapitalkravsförordning samt Finansinspektionens riktlinjer för utnyttjande av valmöjligheter, inklusive motiveringarna.     

Den gemensamma tillsynsmekanismens riktlinjer om valmöjligheterna för de behöriga myndigheterna kan leda till att de riktlinjer som Finansinspektionen härvid presenterat kommer att bedömas på nytt under 2014. 

2 Ytterligare vägledning om rapportering av likviditetsrisk och om stora exponeringar

2.1 Rapportering av likviditetsrisk

Från och med våren 2014 ska kreditinstituten lämna likviditetsrapporter (LCR) enligt artikel 415 i CRR och rapporter om stabil finansiering (NSFR) på solonivå och konsoliderad nivå på det sätt som fastställs i artiklarna 6.4 och 11.3 i CRR. Instituten ska rapportera dessa även i betydande valutor på det sätt som fastställs i artikel 415.2 i EU:s förordning.

Finansinspektionen överväger från fall till fall att tillämpa likviditetsrapporteringen (LCR), rapporteringen av stabil finansiering (NSFR) och ytterligare likviditetsövervakningsmått enligt del sex i CRR på betydande filialer enligt artikel 51 i direktivet 2013/36/EU. Betydande utländska filialer som eventuellt kommer att omfattas av likviditetsrapporteringen ges efter Finansinspektionens anmälan en tid på minst sex månader att inleda rapporteringen.    

2.2  Stora exponeringar

Utifrån artikel 400.2 c i CRR får de behöriga myndigheterna helt eller delvis undanta begränsningar av maximibeloppet för stora exponeringar som företag som ingår i en och samma finansiell företagsgrupp har gentemot varandra. Utifrån artikel 493.3 i CRR kan alla valmöjligheter enligt artikel 400.2 ändras till en så kallad option för medlemsstaterna, vilket innebär att behandlingen av posterna enligt artikel 400.2 får föreskrivas genom nationell lagstiftning.

Enligt den uppgift som lämnats av finansministeriet avser ministeriet att införa den valmöjlighet som avses i artikel 493.3 i CRR. På så vis kommer begränsningarna av maximibeloppet för stora exponeringar att föreskrivas genom den nya kreditinstitutslagen som bereds för närvarande och genom finansministeriets nya förordning.

Av det ovan sagda följer det att den gällande kreditinstitutslagen (121/2007) och finansministeriets förordning (1373/2010) ska tillämpas för poster inom finansiella företagsgrupper, inklusive posterna enligt artikel 400.2 i CRR, till dess att den nya kreditinstitutslagen och finansministeriets förordning träder i kraft.

Bilaga

Tabell över valmöjligheterna enligt EU:s kapitalkravsförordning och Finansinspektionens riktlinjer och motiveringar till riktlinjerna (pdf)

Upplysningar

Upplysningar om ställningstagandet lämnas av Taina Erovaara-Williams, telefon 010 831 5422 och e-post taina.erovaara-williams(at)fiva.fi