Kannanotto 15.1.2024 – 1/2024

Rahastoyhtiön asiakkaan määritelmä

1 Finanssivalvonnan kannanotto

Rahastoyhtiöiden suomalaiset rahasto-osuuksien omistajat ovat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, rahanpesulaki) 3 luvun mukaisen asiakkaan tuntemisvelvollisuuden piirissä olevia asiakkaita.

Menettelytavat tulee tarvittaessa muuttaa vastaamaan tätä kannanottoa 1.1.2025 mennessä.

2 Perustelut

Finanssivalvonnan kanta perustuu sijoitusrahastolain (213/2019) 9 luvun 4 §:än ja rahanpesulain säännösten tulkintaan sekä Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) rahanpesun ja14 terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevien ohjeiden (EBA/GL/2021/02, EBAn riskitekijöitä koskevat ohjeet)1 määritelmään sijoitusrahastojen asiakkaasta.  

EBAn riskitekijöitä koskevia ohjeita sovelletaan myös rahastoyhtiöihin. EBA-asetuksen2 16 artiklan 3 kohdan mukaan finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan EBAn ohjeita.

EBAn riskitekijöitä koskevien ohjeiden kohdan 16.14 mukaan rahastoyhtiön asiakas on

  1. luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka suoraan ostaa rahaston osuuksia tai osakkeita omaan lukuunsa eikä toisten, taustalla olevien sijoittajien lukuun.
  2. yritys, joka osana taloudellista toimintaansa suoraan ostaa osuuksia tai osakkeita omissa nimissään ja käyttää määräysvaltaansa sijoitukseen yhden tai useamman kolmannen osapuolen hyödyksi, joilla ei ole määräysvaltaa sijoitukseen tai sijoituspäätöksiin.
  3. yritys, esimerkiksi rahoituksenvälittäjä, joka toimii omissa nimissään ja on rekisteröity rahaston osakkeiden/osuuksien rekisteriin, mutta toimii yhden tai useamman kolmannen osapuolen lukuun ja heidän antamiensa yksityiskohtaisten ohjeiden mukaan (esim. koska rahoituksen välittäjä on hallintarekisteriin merkitty haltija, arvopaperinvälittäjä, usean asiakkaan asiakasvaratilien/yhteistilien hoitaja tai vastaavien passiivisten järjestelyjen hoitaja).
  4. yrityksen asiakas, esimerkiksi rahoituksenvälittäjän asiakas, jos yritystä ei ole rekisteröity rahaston osakkeiden/osuuksien rekisteriin (esim. koska sijoitusrahasto käyttää rahoituksenvälittäjää rahaston osakkeiden tai osuuksien jakeluun ja sijoittaja ostaa osuuksia tai osakkeita yrityksen kautta, ja se on rekisteröity rahaston osakkeiden/osuuksien rekisteriin).

Sijoitusrahastolain 9 luvun 4 §:ssä säädetään, että rahastoyhtiön on rahasto-osuudenomistajan omistuksen kirjaamiseksi pidettävä rahasto-osuuksista rahasto-osuusrekisteriä. Rahasto-osuusrekisteriin on merkittävä tiedot rahasto-osuuden omistajasta.

Sijoitusrahastolain 9 luvun 4 §:n mukainen rahasto-osuuden omistaja vastaa EBAn riskitekijöitä koskevien ohjeiden kohdan 16.14 alakohdan d tilannetta. Rahastoyhtiön asiakas on rahasto-osuusrekisteriin merkitty rahasto-osuuden omistaja.  

Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 2/2023: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (MOK 2/2023) on määritelty luvussa 1.2, että asiakkaalla tarkoitetaan sitä, jolle valvottava tarjoaa tuotteita tai palveluita.

Määräysten ja ohjeiden luvun 1.2 mukaan asiakassuhteella tarkoitetaan sopimussuhdetta, jonka perusteella valvottava tarjoaa palveluita asiakkaalle ja

  • jonka otaksutaan sopimussuhteen alkuhetkellä olevan pysyvä tai tulevan pysyväksi riippumatta sopimussuhteen kestosta, tai
  • joka tulee pysyväksi yksittäisten liiketoimien tiheyden, säännöllisyyden tai keston taikka muiden ilmoitusvelvollisen riskiperusteisen arvioinnin perusteella merkityksellisten seikkojen perusteella.

Rahanpesulain 3 luvun 2 ja 3 §:ssä on säännökset asiakkaan tunnistamiseksi ja tuntemiseksi tehtävistä toimista. Rahanpesulaissa ei ole määritelty rahastoyhtiöiden asiakkaille erityissäännöksiä asiakkaan määrittelemiseksi. Finanssivalvonnan kannan mukaan rahastoyhtiöiden asiakkaisiin tulee soveltaa vastaavia sääntöjä kuin muihin asiakkaiden kanssa solmittuihin asiakassuhteisiin pois lukien kuitenkin tilanteet, joihin soveltuu ulkomaalaisia asiakkaita koskeva poikkeus (kts. alla).

3 Ulkomaalaisia asiakkaita koskeva poikkeus

Sijoitusrahastolain 11 luvun 1 §:ssä on säädetty poikkeus, jonka mukaan ulkomaalaisen tai ulkomaisen yhteisön tai säätiön omistamat rahasto-osuudet voidaan merkitä rahasto-osuusrekisteriin siten, että siihen merkitään rahasto-osuudenomistajan sijasta rahasto-osuuden hoitaja, joka toimeksiannon nojalla hallitsee rahasto-osuuksia rahasto-osuudenomistajan lukuun.

EBAn riskitekijöitä koskevien ohjeiden kohdan 16.14. alakohdan c mukaisesti rahoituksenvälittäjää voidaan pitää asiakkaana silloin, kun se toimii omissa nimissään ja on rekisteröity rahaston osakkeiden/osuuksien rekisteriin, mutta toimii yhden tai useamman kolmannen osapuolen lukuun ja heidän antamiensa yksityiskohtaisten ohjeiden mukaan (esim. koska rahoituksenvälittäjä on hallintarekisteriin merkitty haltija, arvopaperinvälittäjä, usean asiakkaan asiakasvaratilien/yhteistilien hoitaja tai vastaavien passiivisten järjestelyjen hoitaja). EBAn ohjeen kohdan 16.20 mukaan rahaston tai rahastonhoitajan tulee kuitenkin näissäkin tilanteissa toteuttaa riskiperusteisesti toimia tunnistaakseen ja todentaakseen rahoituksenvälittäjän taustalla olevien sijoittajien henkilöllisyyden.

4 Ulkoistaminen ja kolmannen osapuolen hyödyntäminen

Ulkoistaminen tai kolmannen osapuolen hyödyntäminen asiakkaan tuntemisen eri tehtävissä on mahdollista. Yhtiöt eivät voi kuitenkaan sopimussuhtein esim. ulkoistamalla tai kolmatta osapuolta hyödyntämällä vapautua vastuusta noudattaa rahanpesulaissa ilmoitusvelvollisille asetettuja velvoitteita. Jos asiakkaan tuntemiseen liittyvien tehtävien työnjakoa ei ole selvästi määritelty, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski ilmoitusvelvollisen toiminnassa voi kohota.

Finanssivalvonnan MOK 2/2023:n luvun 10.1 kohdassa 7 ilmaistun Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan se, mitä rahanpesulain 3 luvun 7 §:n 8 momentissa on todettu kolmannen osapuolen hyödyntämisestä, koskee myös ulkoistamista tai edustajan käyttöä eli valvottava ei voi sopimussuhtein vapautua vastuusta noudattaa rahanpesulaissa sille asetettuja velvoitteita.1 Ohjeilla kumottiin ja korvattiin EBAn ohjeet JC/2017/37.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010 , Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta.