Ställningstagande 15.1.2024 – 1/2024

Definition på kund till fondbolag

1 Finansinspektionens ställningstagande

Fondbolags finländska fondandelsägare är sådana kunder som omfattas av kundkontroll enligt 3 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen).

Bolagen ska vid behov ändra sina förfaranden så att de överensstämmer med detta ställningstagande senast den 1 januari 2025.

2 Motiveringar

Finansinspektionens ståndpunkt grundar sig på 9 kap. 4 § i lagen om placeringsfonder (213/2019) och tolkningen av bestämmelserna i penningtvättslagen samt definitionen på kund till placeringsfonder i Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2021/02, EBA:s riktlinjer för riskfaktorer)1.

EBA:s riktlinjer för riskfaktorer tillämpas också på fondbolag. Enligt artikel 16.3 i EBA-förordningen2 ska finansinstituten med alla tillgängliga medel söka följa EBA:s riktlinjer.

Enligt punkt 16.14 i EBA:s riktlinjer för riskfaktorer är fondbolagets kund

  1. en fysisk eller juridisk person som direkt köper aktier eller andelar i en fond för egen och inte för några andra underliggande investerares räkning,
  2. ett företag som inom ramen för sin ekonomiska verksamhet direkt köper aktier eller andelar i eget namn och utövar kontroll över investeringen för en verklig huvudman som är en eller flera tredje parter som inte kontrollerar investeringen eller investeringsbesluten,
  3. ett företag, till exempel en finansiell mellanhand, som agerar i eget namn och är registrerad ägare till aktierna eller andelarna men som agerar på uppdrag av och enligt specifika instruktioner från en eller flera tredje parter (till exempel på grund av att den finansiella mellanhanden är ett förvaltningsbolag, en mäklare, ett kontoförande institut med flera kunder och gemensamma konton/samlingskonton eller en aktör med ett liknande arrangemang av passiv typ),
  4. ett företags kund, till exempel en finansiell mellanhands kund, om företaget inte är registrerad ägare till aktierna eller andelarna (till exempel på grund av att investeringsfonden använder en finansiell mellanhand för att distribuera aktier eller andelar i fonden och investeraren köper aktier eller andelar genom företaget, vilket inte får den legala äganderätten till aktierna eller andelarna).

Enligt 9 kap. 4 § i lagen om placeringsfonder ska ett fondbolag föra ett fondandelsregister över fondandelarna för registrering av fondandelsägarnas innehav. I fondandelsregistret ska uppgifter om fondandelsägarna antecknas.

En fondandelsägare enligt 9 kap. 4 § i lagen om placeringsfonder motsvarar situationen enligt underpunkt d till punkt 16.14 i EBA:s riktlinjer för riskfaktorer. Fondandelsägare som antecknats i fondandelsregistret är kunder till fondbolaget.  

Enligt avsnitt 1.2 i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2023 om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism avses med kund den som ett företag under tillsyn tillhandahåller produkter eller tjänster.

Med kundförhållande avses enligt avsnitt 1.2 i föreskrifterna och anvisningarna ett avtalsförhållande med stöd av vilket ett företag under tillsyn tillhandahåller kunden tjänster och 

  • som vid den tidpunkt då avtalsförhållandet inleds antas vara bestående eller bli bestående oberoende av avtalsförhållandets längd, eller
  • som blir bestående på grund av enskilda transaktioners frekvens, regelbundenhet eller längd eller på grund av andra omständigheter som är betydelsefulla enligt den rapporteringsskyldigas riskbaserade bedömning.

I 3 kap. 2 och 3 § i penningtvättslagen ingår bestämmelser om åtgärder för kundidentifiering och kundkontroll. Penningtvättslagen innehåller inga specialbestämmelser om definitionen av kunder till fondbolag. På kunder till fondbolag ska enligt Finansinspektionens ståndpunkt motsvarande regler tillämpas som på kundförhållanden som ingåtts med andra kunder, utom i sådana situationer där undantaget för utländska kunder blir tillämpligt (se nedan).

3 Undantag för utländska kunder

I 11 kap. 1 § i lagen om placeringsfonder föreskrivs om ett undantag beträffande fondandelar som ägs av en utlänning eller av en utländsk sammanslutning eller stiftelse. Dessa fondandelar kan antecknas i fondandelsregistret genom att en fondandelsförvaltare som på uppdrag förvaltar fondandelarna för fondandelsägarens räkning antecknas i registret i stället för fondandelsägaren. 

En finansförmedlare[PE1] [EJ2]  (i riktlinjerna: finansiell mellanhand) som agerar i eget namn och är registrerad ägare till aktierna eller andelarna men som agerar på uppdrag av och enligt specifika instruktioner från en eller flera tredje parter (till exempel på grund av att finansförmedlaren är ett förvaltningsbolag, en mäklare, ett kontoförande institut med flera kunder och gemensamma konton/samlingskonton eller en aktör med ett liknande arrangemang av passiv typ) kan betraktas som kund i enlighet med underpunkt c till punkt 16.14 i EBA:s riktlinjer för riskfaktorer. Enligt punkt 16.20 i EBA:s riktlinjer bör ett fondföretag eller en fondförvaltare dock i dessa situationer vidta riskbaserade åtgärder för att identifiera och kontrollera identiteten hos underliggande investerare till finansförmedlaren. 

4 Utläggning av uppgifter och anlitande av tredje part

Det är möjligt att lägga ut - eller anlita en tredje part för - uppgifter som gäller kundkännedom. Bolag kan dock inte genom avtalsförhållanden, till exempel utläggning eller anlitande av tredje part, befrias från ansvaret att fullgöra de skyldigheter som de rapporteringsskyldiga ålagts i penningtvättslagen. Om arbetsfördelningen för de uppgifter som gäller kundkännedom inte har fastställts tydligt, kan detta medföra ökad risk för penningtvätt och finansiering av terrorism i den rapporteringsskyldigas verksamhet.

Enligt Finansinspektionens tolkning, som uttrycks i avsnitt 10.1, stycke 7 i Föreskrifter och anvisningar 2/2023, gäller vad som i 3 kap. 7 § 8 mom. i penningtvättslagen konstateras om anlitande av tredje part också utläggning eller anlitande av ett ombud, dvs. företaget under tillsyn kan inte genom avtalsförhållanden befrias från ansvaret att fullgöra de skyldigheter som det ålagts i penningtvättslagen.

1 Riktlinjerna upphävde och ersatte EBA:s riktlinjer JC/2017/37.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG.