Lausuntopyyntö 14.10.2013 – 7/2013

Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot (FINREP-kaava)

FIVA 19/01.00/2013

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvasta rahoitussektorin tase- ja tuloslaskelmakaavoja ja liitetietovaatimuksia koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta.

Pyydämme toimittamaan lausunnot Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 8.11.2013.

Uudistuksen sisältö

Vaihtoehtona rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevilla määräyksillä ja ohjeilla 1/2013 säänneltyjen taseen ja tuloslaskelman kaavoille sekä esitettäville liitetiedoille valvottavat voivat laatia taseensa ja tuloslaskelmansa sekä esittää liitetiedot valtiovarainministeriön asetusta (1478/2011) noudattaen ja Finanssivalvonnan tarkemmin määrittelemällä tavalla.

Määräysten ja ohjeiden perustana ovat Euroopan pankkivalvontaviranomaisen EBAn valmisteleman ja EU-komission hyväksyttävänä olevan teknisen raportointistandardiluonnoksen (ITS) taloudellisen informaation raportointia koskeva osuus eli FINREP-liitetaulukot ja -ohjeet. Julkaisu on luettavissa EBAn verkkopalvelussa: http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-technical-standards-on-supervisory-reporting-requiremen-4 (ITS:n liitteet III ja V).

Uudistuksen tavoitteena on viranomaisraportoinnin ja ulkoisen tilinpäätöksen laadinnan yhtenäistäminen ja siten valvottavien hallinnollisen taakan vähentäminen.

Voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2014.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot uusien määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa, ellei lausunnon antaja erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja ellei Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja uudesta määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa tilinpäätösasiantuntija Maj-Britt Tapiainen, puhelin 010 831 5380 tai sähköpostitse maj-britt.tapiainen(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

Määräys- ja ohjeluonnos

Jakelu

Finanssialan Keskusliitto ry
Valtiovarainministeriö
Suomen Pankki
Kirjanpitolautakunta
KHT-yhdistys - Föreningen CGR ry
Kuntarahoitus
S-Pankki