Remisser 7.11.2018 – 7/2013

Uppställningsformerna för balans- och resultaträkningen och noterna enligt finansministeriets förordning 1478/2011 (FINREP-uppställningsform)

FIVA 19/01.00/2013

Finansinspektionen ber om yttranden om utkastet till föreskrifter och anvisningar med bestämmelser om uppställningsformerna för balans- och resultaträkningarna för finanssektorn och om kraven på utformningen av noterna enligt finansministeriets förordning 1478/2011.

Vi ber er lämna yttrandena till Finansinspektionen per e-post kirjaamo(at)fiva.fi senast den 8 november 2013.

Reformens innehåll

I stället för att upprätta balans- och resultaträkningen och noterna enligt uppställningsformerna i föreskrifterna och anvisningarna 1/2013 Bokföring och årsredovisning inom finanssektorn kan företagen under tillsyn upprätta balans- och resultaträkningen och noterna enligt finansministeriets förordning 1478/2011 och Finansinspektionen närmare bestämmelser.  

Föreskrifterna och anvisningarna bygger på Europeiska banktillsynsmyndigheten EBAs utkast till teknisk rapporteringsstandard (ITS), som har överlämnats till EU-kommissionen för godkännande, och dess bestämmelser om finansiell rapportering, dvs. FINREP-tabellerna och anvisningarna.  Publikationen kan läsas på EBAs webbplats. http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-technical-standards-on-supervisory-reporting-requiremen-4 (bilagorna III och V till ITS).

Reformen syftar till att samordna myndighetsrapporteringen och den externa årsredovisningen och därmed lätta på företagens administrativa börda.

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 januari 2014.

Remissvaren är offentliga

Vi lägger ut alla remissvaren på vår webbplats samtidigt med föreskrifterna och anvisningarna, om inte respondenten uttryckligen undanber sig det och om inte annat följer av Finansinspektionens tystnadsplikt. Samtidigt med remissvaren publiceras kommentarerna till dem, varav det framgår hur svaren har beaktats i de slutliga föreskrifterna och anvisningarna.

Upplysningar

Upplysningar om utkastet till de nya föreskrifterna och anvisningarna lämnas av redovisningsexpert Maj-Britt Tapiainen, telefon 010 831 53 80, e-post maj-britt.tapiainen(at)fiva.fi.

Bilagor 

Utkast till föreskrifter och anvisningar (pdf) (på finska)

Sändlista

Finansbranschens Centralförbund rf
Finansministeriet
Finlands Bank
Bokföringsnämnden
KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry
Kommunfinans
S-Banken