Tulkinta 22.5.2007 – 2/2007

Rahoitustarkastuksen tulkinta omien varojen vähimmäismäärää ja sitä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta koskevasta poikkeussäännöksestä

5/125/2007

Rahoitustarkastukselle on tullut tiedusteluja siitä, missä tilanteissa tytärluottolaitoksen toimintaa on pidettävä luottolaitostoiminnasta annetun lain 56 §:n 2 momentin mukaan niin vähäisenä, että sille voidaan myöntää lupa poiketa omien varojen vähimmäismäärää ja siihen liittyvää raportointia koskevista yhteisökohtaisista vaatimuksista, vaikka emo ei ole antanut mainitun pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua sitoumusta. Rahoitustarkastus voi päättää poikkeuksen myöntämisestä, milloin edellytykset täyttyvät.

Rahoitustarkastus toteaa, että sanottu poikkeussäännös soveltuu myös sijoituspalveluyrityksiin.

Rahoitustarkastus saattaa tietoon kantanaan, että se pitää talletuspankkia ja sijoituspalveluyritystä aina sellaisena yhteisöinä, joiden riskit ovat vähäistä suuremmat ainakin asiakkaan näkökulmasta ja siten poikkeuslupaa ei voida niille myöntää. Talletuspankin ja sijoituspalveluyrityksen toimintojen keskeisenä päämääränä on niiden toiminnan vakaa ylläpitäminen ja siitä huolehtiminen, että ne kykenevät turvaamaan tallettajien ja sijoittajien saamisten takaisinmaksun kaikissa olosuhteissa. Omien varojen riittävä määrä mahdollistaa sijoituspalveluyrityksen hallitun alasajon tarvittaessa, vaikka sijoitusten riski onkin asiakkaalla toisin kuin talletuksissa. Luopuminen omien varojen vähimmäismäärää ja siihen liittyvää raportointia koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista vaikeuttaisi Rahoitustarkastuksen mahdollisuutta seurata pankin tai sijoituspalveluyrityksen toimintaa ja siten voisi vaarantaa asiakasvarojen takaisinmaksun. Rahoitustarkastus ei voisi tältä osin myöskään täyttää mahdollisia tiedonantovelvoitteitaan markkinoita ja toisia EU maita kohtaan. Myös tallettajien ja sijoittajien mahdollisuus saada tietoa näistä toimijoista jäisi puutteelliseksi.

Siltä osin kuin on kysymys muista kuin talletuspankeista ja sijoituspalveluyrityksistä Rahoitustarkastus tekee päätöksen poikkeamasta yksittäistapauksittaisen harkinnan perusteella.

Lisätietoja antaa Rahoitustarkastuksessa vakavaraisuusosastolla lakimies Raimo Husu, puh. 010 831 5282.