Blogi 1.9.2022 – 4/2022

Valvojat suurennuslasin alla – EIOPAn vertaisarvioinnin kohteena ulkoistusten valvonta

Kirjoittaja Maija Vartiainen työskentelee Finanssivalvonnan Vakuutusvalvonnassa ryhmäpäällikkönä.

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) yhtenä tärkeänä tehtävänä on suorittaa toimivaltaisten valvontaviranomaisten, eli vakuutusvalvojien, vertaisarviointia. Jatkuvalla vertaisarvioinnilla tavoitellaan unioninlaajuisia, yhtenäisiä valvontakäytäntöjä. Lisäksi pyritään vahvistamaan valvontaviranomaisten kykyä tehokkaaseen ja korkeatasoiseen valvontaan. Vertaisarviointien tuloksista ja EIOPAn antamien toimenpidesuositusten toteutuksesta kerrotaan julkisissa vertaisarviointikertomuksissa.

Finanssivalvonnan toimintaa ja sen valvontatuloksia verrataan säännöllisesti muihin eurooppalaisiin vakuutusvalvojiin ja niiden aikaansaannoksiin. EIOPAn valvontaviranomaisille vertaisarviointikertomuksissa antamat ohjeet ja suositukset ovatkin keskeinen osa Finanssivalvonnan oman valvontatyön kehittämistä. Näitä ohjeita valvontaviranomainen pyrkii parhaansa mukaan noudattamaan. Vertaisarvioinnit antavat tuoreita näkökulmia niin markkinoiden tilaan kuin valvonnan tulevaisuuden suuntaan sekä parhaimmillaan nostavat pintaan lainsäädäntökehikon puutteita ja selvennystarpeita. Ne myös varmistavat, että vakuutusyhtiöitä kohdellaan samalla tavoin riippumatta kotimaasta ja valvovasta viranomaisesta.

Vertaisarviointia toteutetaan EIOPAn kulloinkin ajankohtaiseksi arvioimalla valvonnan osa-alueella. Viime vuosina EIOPAn vertaisarvioinnin kohteena ovat olleet monet keskeiset hallinnon valvonnan teemat, kuten F&P-vaatimusten ja ulkoistusten valvonta. Tämä on kirittänyt myös Finanssivalvonnan omia toiminnan kehityshankkeita, ja näkynyt valvottaviemme suuntaan mm. valvonnan kvartaaliteemoissa ja Finanssivalvonnan ulostuloissa. Vuosille 2023–2024 laadittu EIOPAn vertaisarvioinnin työsuunnitelma on juuri hyväksytty. Suosittelemme lämpimästi lukemaan.

Toinen lukusuositus löytyy tästä: Peer Review on Outsourcing. EIOPA julkaisi kesäkuussa ulkoistuksia koskevan vertaisarviointikertomuksen. Kertomuksessaan EIOPA toteaa, että ulkoistuksia koskevassa lainsäädännöllisessä kehikossa ja sen toteutumisen valvonnassa on kehityskohteita. Arvioinnissa oli mukana 30 eri jäsenvaltion valvontaviranomaiset, joille annettiin yhteensä 77 suositusta. Finanssivalvonta sai kuusi suositusta ja yhden maininnan parhaasta käytänteestä (ulkoistamisen teema-arvio vuodelta 2017). Suositukset koskivat esim. Finanssivalvonnan valvontatoimen ohjeistusten tarkentamista ja tietovarantojen kehittämistä tehokkaan valvontatyön tueksi.

Kuten vertaisarviointikertomuksesta käy hyvin ilmi, ulkoistuksien riskit ja valvonnalliset kysymykset ovat moninaisia ja yleiseurooppalaisia. Kansallisiakin erityispiirteitä toki on, esim. Finanssivalvonnan vuonna 2020 esille nostama julkisen hallintotehtävän ulkoistus.

Kertomuksen perusteella selvää on se, että ainakin seuraavat isot teemat ovat vakuutusvalvojien silmien alla tulevaisuudessa entistä tiiviimmin:

  • laajamittaiset toiminnan ja keskeisten toimintojen ulkoistukset sekä niiden suhde hallinnon luotettavaan ja asianmukaiseen järjestämiseen
  • ryhmien sisäiset ulkoistukset ja samojen palveluntuottajien käyttäminen ja niiden muodostamat riskikeskittymät (single point of failure) sekä
  • liiketoimintamallit, joissa EU-valvontakehikon ulkopuoliset valvottavien sivuliikkeet toimivat keskeisinä ulkoistuskumppaneina.

Finanssivalvonta toteuttaa sille annetut suositukset tulevan kahden vuoden aikana ja raportoi edistymisestään EIOPAlle säännöllisin väliajoin. EIOPA palaa asiaan seuraavan kerran vertaisarvioinnin seurannalla, josta julkaistaan oma kertomuksensa. Silloin nähdään, pääsikö Finanssivalvonta luokalta.