Blogi 26.6.2024 – 4/2024

Suositus suosittaa, vasta määräys määrää

Kirjoittaja Kaisa Forsström työskentelee Finanssivalvonnan Vakuutusvalvonnan osastopäällikkönä.

Valvojan työssä palkitsevinta on huomata, että asiat ovat kunnossa. Asia, josta oltiin huolissaan, osoittautuu huoleltaan turhaksi.

Jos kuitenkin huoli on aiheellinen ja korjattavaa löytyy, on polkuja useampia. Mikäli huolenaihe pohjaa sääntelyn noudattamisen vaateeseen, esimerkiksi velvoittavaan lain säännökseen tai määräykseen, velvoittaa valvoja asiantilan korjaamiseen. Tyypillisesti antamalla korjauskehotuksen.

Jos sen sijaan valvojaa huolettaa ohjeen, joka ei ole velvoittava, tai hyvien käytäntöjen näkökulmasta poikkeava toiminta riskeineen, valvoja usein päätyy suosittelemaan asiantilan korjaamista. Toiminnan muuttamista ohjeen tai hyvinä käytänteinä esiin nostettujen mallien mukaiseksi.

Valvojan tehtävä on myös ohjata

Kaiken sääntelyn ja viranomaisohjeistuksen ei tarvitse olla sitovaa. Valvoja voi ohjata valvomaansa toimialaa myös ilman nimenomaisia määräystenantovaltuuksia antamalla suosituksia. Nostaa esiin esimerkiksi alalla todettuja hyviä käytänteitä. Tai haastaa käytössä olevat toimintatavat. Tämä perustuu valvojan lakisääteiseen tehtävään edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla.

Suositukset ovat sanamuotonsa mukaisesti suosituksia. Niiden noudattamatta jättäminen ei johda hallinnollisiin seuraamuksiin. Ohjeet, jotka eivät ole sitovia, eivät siten muutu sitovaksi sääntelyksi sillä, että valvoja nostaa ne esille. Suositukset vain suosittavat.

Hyvänä käytänteenä voidaan kuitenkin pitää sitä, että valvottava perustelee vähintään itselleen ja mielellään myös valvojalle, miksi ei katso omalta osaltaan järkeväksi noudattaa valvojan antamia suosituksia. Näin toimija samalla varautuu asian mahdolliseen myöhempään esilletuloon vastuullisesti, ja pystyy tarvittaessa perustelemaan valintansa.

Määräysten noudattamatta jättäminen johtaa seuraamuksiin

Valvojan antamat määräykset perustuvat velvoittavaan lakiin tai sen tulkintaan. Niitä on noudatettava. Jos tulkinnasta on eri mieltä, siitä toki aina voi ja kannattaa keskustella, yhteinen ymmärrys löytyy parhaiten asiantuntijoiden välisen ajatusten vaihdon tuella.

Valvoja voi asiasta riippuen myös muistuttaa antamastaan määräyksestä. Mutta useamman muistutuksen tarve kertoo jo valvojalle jotain sitoutumisesta voimassa olevan sääntelyn noudattamiseen. Seuraamusmenettelyt, kuten julkinen varoitus tai taloudelliset seuraamukset, ovat näitä, onneksi koko valvojan työkenttä huomioiden harvinaisia tilanteita varten.

Ennakoitavuuden vaade ohjaa valvojaa

Valvojan tulee olla toimissaan paitsi ennakoiva – hereillä ajoissa – myös ennakoitava. Käytännössä ennakoitavuutta tuetaan muun muassa valvottavatiedotteilla.

Kun yhden valvottavan tai toimialan osalta nousee esille jotain, josta annamme määräyksiä tai suosituksia, julkaistaan asiasta myös tiedotteita muille hyödynnettäväksi aina kun asialla voi olla laajempaakin merkitystä. Näin pyritään antamaan kaikille yhtäläinen mahdollisuus reagoida valvojan havaintoihin, ajantasaisesti ja ennakoiden.