Lehdistötiedote 18.6.2013

Finanssisektorin stressitesti 2013: Vakavaraisuustaso kestäisi, mutta kannattavuus alenisi olennaisesti

Finanssivalvonnan toteuttaman valvottaville yhteisen stressitestin tulokset kertovat, että Suomen finanssisektorin vakavaraisuus kokonaisuudessaan kestäisi heikon toimintaympäristön vaikutukset. Stressiskenaarion vaikutukset vaihtelisivat kuitenkin merkittävästi pankki- ja vakuutussektorin sisällä.

– Suurimmat haavoittuvuudet Suomen finanssisektorilla liittyvät sijoitusmarkkinoiden ja korkojen epäedullisiin kehityskulkuihin. Pankeilla on kykyä kestää selvästi nykyistä korkeammat arvonalentumistappiot luotoista. Silti jos yksittäisen pankin kannattavuus on jo lähtötilanteessa heikko, voivat kasvavat arvonalentumistappiot luotoista vaikuttaa voimakkaasti vakavaraisuuteen, johtaja Anneli Tuominen toteaa.

Toimintaympäristön merkittävä heikkeneminen merkitsisi sopeuttamistoimia

Pankkien arvonalentumistappiot luotoista kasvaisivat oletetussa hyvin heikossa kolmen vuoden periodissa, mutta ne säilyisivät edelleen vakavaraisuustasoihin nähden siedettävällä tasolla. Kaikkiaan pankkien tulos heikkenisi oleellisesti, mutta säilyisi kokonaisuutena voitollisena kaikkina kolmena vuotena. Pankkisektorin vakavaraisuus säilyisi alenemisestaan huolimatta hyvällä tasolla ylittäen tulevien vakavaraisuusvaatimusten vähimmäisvaatimukset.

Vakuutusyhtiöiden osalta sijoitustoiminnan tuotot muodostuisivat negatiivisiksi tehdyssä yhden ajankohdan stressissä. Tämä alentaisi yhtiökohtaisia vakavaraisuustasoja etenkin henki- ja työeläkevakuutussektoreilla. Stressitestissä hahmoteltu kehitys merkitsisi monelle yhtiölle tarvetta sopeuttaa sijoitustoimintaa merkittävästi riittävän vakavaraisuuden turvaamiseksi.

– Finanssivalvonta toteuttaa vuosittain yhteismitallisen stressitestin valvottavilleen, jotta voidaan mahdollisimman monipuolisesti ja yhdenmukaisesti arvioida valvottavien riskienkantokykyä ja pääomien riittävyyttä. Kun otetaan huomioon toimintaympäristön epävarmuus ja Suomen talouden ennustettu heikko kehitys lähivuosina, on riittävien tappiopuskureiden säilyttäminen kaikissa finanssisektorin yrityksissä ensiarvoisen tärkeää, toteaa apulaisjohtaja Jukka Vesala. Riittävä vakavaraisuus, ottaen huomioon kiristyvät sääntelyvaatimukset, on myös pankkien luotonantokyvyn ja vakuutusyhtiöiden palveluntarjonnan jatkumisen edellytys.

Yhtenäinen testi kaikille valvottaville

Finanssivalvonta toteutti stressitestin keväällä yhdessä valvottavien kanssa. Siihen osallistuivat kaikki talletuspankit ja lähes koko vakuutussektori sekä neljä finanssiryhmittymää. Skenaario kattoi vuodet 2013–2015 pankeille ja finanssiryhmittymille sekä yhden ajankohdan stressin vakuutusyhtiöille. Skenaario laadittiin yhteistyössä Suomen Pankin kanssa.

Stressitestin tarkoitus oli arvioida erityisesti tuloksen ja vakavaraisuuden kehitystä hyvin epäedullisessa kehityskulussa. Mitään mahdollisia sopeuttamistoimia, joita finanssisektorin yritykset voisivat tehdä, ei otettu huomioon testin yhteydessä. Tällaisia olisivat olleet esimerkiksi kululeikkaukset tai vakuutusyhtiöiden kohdalla sijoitussalkun muutokset.

Lisätietoja antaa

apulaisjohtaja Jukka Vesala, puhelin 010 831 5374

Liite

Finanssisektorin stressitesti 2013 (pdf)