Lehdistötiedote 29.4.2013

Finanssivalvonta määrää rikemaksun Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy:lle sijoitusrahastolain varojen sijoittamista koskevien rajoitusten rikkomisesta

Finanssivalvonta on määrännyt Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy:lle 7 000 euron rikemaksun. Yhtiö on ajanjaksolla 3.5.2011–28.8.2012 ajoittain rikkonut sijoitusrahastolain varojen sijoittamista koskevia rajoituksia.

Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman Sijoitusrahasto Taaleritehdas Dinaari Osake -sijoitusrahaston varojen sijoittamisessa on rikottu laissa säädettyä rajoitusta, jonka mukaan sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, jotka ylittävät 1/20 sijoitusrahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 2/5 sijoitusrahaston varoista.

Sijoitusrahasto Taaleritehdas Dinaari Osake -sijoitusrahaston varojen sijoittamisessa on rikottu myös laissa säädettyä rajoitusta, jonka mukaan sijoitusrahaston varoista saadaan sijoittaa enintään 1/10 saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin.

Sijoitusrahasto Taaleritehdas Dinaari Osake -sijoitusrahaston varojen sijoittamisessa ei ollut rahaston kuuden ensimmäisen toimintakuukauden aikana laissa säädetyllä tavalla huolehdittu riskin hajauttamisperiaatteen soveltamisesta.

Rikkomusten suuruudet ja kestot on eritelty päätöksessä (kts. liite alla).

Rikemaksu määrätään maksettavaksi valtiolle. Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on lain mukaan suuruudeltaan 500–10 000 euroa.

Rikemaksupäätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 24.4.2013 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Jari Synkkänen, lakimies, puhelin 010 831 5200

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös