Lehdistötiedote 29.5.2015

Finanssivalvonta määrännyt Finnvera Oyj:lle rikemaksun liputusilmoituksen viivästymisestä

Finanssivalvonta on määrännyt 12 000 euron rikemaksun Finnvera Oyj:lle liputusvelvollisuutta koskevien arvopaperimarkkinalain (746/2012) säännöksien laiminlyönnistä. Yhtiö ei ole noudattanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 9 §:n 1 momentissa huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamiselle säädettyä määräaikaa. Finnvera Oyj:n liputusilmoitus viivästyi 11 kaupankäyntipäivällä.

Liputusvelvollisuutta koskevan sääntelyn tavoitteena on edistää liikkeeseenlaskijan, jonka osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, omistus- ja äänivaltarakenteen sekä siinä tapahtuvien muutosten läpinäkyvyyttä. Liputusvelvollisuuden perusteella julkistettavat tiedot voivat myös vaikuttaa kohdeyhtiön arvopaperien arvoon.

Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 38 §:n mukaan rikemaksun suuruus perustuu kokonaisarviointiin. Rikemaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 5 000 euroa ja enintään 100 000 euroa. Rikemaksu tuomitaan maksettavaksi valtiolle.

Rikemaksun määräämistä koskeva päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa päätöksestä markkinaoikeuteen 30 päivän aikana sen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5311.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf, 8 sivua)

Katso myös