Lehdistötiedote 21.12.2016

Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta ei korota pankkeihin sovellettavaa muuttuvaa lisäpääomavaatimusta eikä rajoita asuntoluottojen enimmäisluototussuhdetta

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt, että se ei korota pankkien muuttuvaa lisäpääomavaatimusta, vaan vaade säilyy toistaiseksi nollatasolla. Myöskään asuntoluottojen enimmäisluototussuhdetta ei Finanssivalvonnan arvion mukaan ole syytä alentaa eikä huomioon otettavia vakuuksia rajoittaa.

Euroopan järjestelmäriskikomitea varoitti marraskuussa 2016 Suomea kotitalouksien korkeasta ja kasvavasta velkaantumisesta. Komitea kiinnitti huomionsa siihen, että velkaantuminen voi muodostaa riskin rahoitusjärjestelmän vakaudelle ja reaalitalouden kehitykselle keskipitkällä aikavälillä.

− Nykyisten välineiden lisäksi kotitalouksien velkaantumisen rajoittamiseksi olisi syytä harkita sellaisten makrovakausvälineiden kehittämistä, joilla vaikutetaan suoraan kotitalouksien velanottoon. Tämä voisi tapahtua rajoittamalla lainan määrää suhteessa tuloihin, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja Pentti Hakkarainen toteaa.

Suhdanteisiin liittyvää, luottolaitoslaissa (10 luku 4 §) tarkoitettua muuttuvaa lisäpääomavaatimusta ei koroteta, ja se säilyy siten edelleen tasolla 0,0 %. Arvioinnin ensisijaisena perusteena käytettävä luottokannan ja bruttokansantuotteen suhteen trendipoikkeaman arvo antaa muuttuvalle lisäpääomalle ohjearvon 0,0 %. Poikkeama on pienentynyt trendinomaisesti vuodesta 2010, ja sen tuorein havainto on pienin sitten vuoden 2003. Myöskään täydentävät riskimittarit eivät viittaa rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksien kasvuun tavalla, joka vaatisi muuttuvan lisäpääomavaatimuksen kasvattamista.

Finanssivalvonnan johtokunta arvioi, että tarvetta asuntolainoituksen enimmäisluototussuhteen kiristämiselle perustasoltaan ei ole, koska merkkejä rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien poikkeuksellisesta kasvusta ei nyt ole näkyvissä. Enimmäisluototussuhde säilyy siten 90 prosentissa (ensiasunnoissa 95 prosentissa) vakuuksien käyvästä arvosta.

Finanssivalvonta jatkaa valmistelua asuntolainojen riskipainojen vähimmäistason nostamiseksi. Täytäntöönpanon tavoitteena on heinäkuu 2017.

Finanssivalvonnan johtokunta teki päätöksensä Finanssivalvonnan johtajan esityksestä kuultuaan Suomen Pankkia, valtiovarainministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä. Euroalueen yhteistä pankkivalvontaa koskevan sääntelyn mukaisesti päätöksestä konsultoitiin myös Euroopan keskuspankkia.

Lisätietoja antaa

Pentti Hakkarainen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 010 831 2002

Liitteet

Katso myös