Lehdistötiedote 1.6.2016

Pankki- ja työeläkesektorien vakavaraisuus 31.3.2016: Pankkien vakavaraisuus edelleen vahva, työeläkesektorin vakavaraisuusaste hyvällä tasolla – stressitestissä työeläkeyhtiöt alle vakavaraisuusrajan mutta vastuuvelka stressiskenaariossakin katettu

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien maaliskuun lopun tietojen mukaan Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on edelleen vahva. Kannattavuus jäi ensimmäisellä vuosineljänneksellä kuitenkin selvästi vuoden 2015 tasoa alhaisemmaksi heikon tuottokehityksen johdosta. Poikkeuksellisen alhaisen korkotason toimintaympäristössä pankkisektorin yhteenlaskettu korkokate supistui selvästi, vaikka kehitys olikin epäyhtenäinen ja osalla pankkiryhmistä korkokate kasvoi. Samanaikaisesti sijoitusmarkkinoiden epävakaus heikensi sijoitussidonnaisia tuottoja. Työeläkesektorin vakavaraisuusasteen lasku jatkui, mutta siitä huolimatta sektoritasolla vakavaraisuusaste on edelleen hyvä.​

​Työeläkeyhtiöille toteutettiin keväällä 2016 kansallinen stressitesti osana kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n maa-arviota. Stressitestillä haluttiin testata puhtaasti yhtiöiden vakavaraisuuspääoman riskinkantokykyä. Testi toteutettiin skenaariona, joka oletettiin tapahtuvaksi kokonaisuudessaan yhtenä ajankohtana, jolloin yhtiöiden aktiivisia sijoitussalkun mukautustoimia ei huomioida. Stressitestin mukaan vakavaraisuuspääoma painui finanssikriisin tasoisessa stressissä alle vakavaraisuusrajan, mutta ylitti vähimmäispääomavaateen. Vastuuvelka pysyi siten katettuna.

– Eläkesektorin riskitasot ovat kasvaneet, mikä näkyi myös stressitestin tuloksissa. Myös pankkisektorin tulospudotukseen on vaikuttanut aikaisempaa riskipitoisempi tuottorakenne. Tällaisessa tilanteessa korostuu entisestään valvottavien hyvän riskienhallinnan merkitys, johtaja Anneli Tuominen sanoo.

Pankkisektorin vakavaraisuus vahva

Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde heikkeni lievästi tammi-maaliskuussa ja oli maaliskuun lopussa 20,8 % (31.12.2015: 21,0 %). Kokonaisvakavaraisuussuhde laski 22,8 prosenttiin (31.12.2015: 23,1 %).

Vakavaraisuussuhdelukujen heikkenemisen taustalla tammi-maaliskuussa on ollut luottokannan ja taseen kasvu. Riskipainotetut erät kasvoivat ja omat varat säilyivät ennallaan.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuussuhdeluku heikkeni Solvenssi II -sääntelymuutosten vuoksi. Maaliskuun lopussa suhdeluku oli 1,6 (31.12.2015: 2,1). Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuslaskenta uudistui täysin, kun Solvenssi II tuli voimaan 1.1.2016. Solvenssi II -säännösten mukaan lasketut vakavaraisuuden tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia Solvenssi I -säännösten mukaan laskettujen tunnuslukujen kanssa.

Työeläkesektorin vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste jatkoi laskuaan ja oli 26,3 % (31.12.2015: 28,6 %), mutta vakavaraisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla. Laskun syinä olivat sijoitustuottojen heikkous ja eläkevastuille hyvitettävän tuoton suhteellisen korkea taso. Sektorin riskiperusteinen vakavaraisuusasema oli 2,0 (31.12.2015: 2,0).

Työeläkesektorin keskimääräinen sijoitustuotto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä -1,0 %. Sektorin osakesijoitukset tuottivat keskimäärin -3,3 % ja korkosijoitukset 0,1 %.

Sektorin sijoituksiin liittyvän riskin tasosta kertova vakavaraisuusraja laski selvästi vuosineljänneksen aikana ja oli maaliskuun lopussa 13 % vastuuvelasta (31.12.2015: 14,6 %). Lasku oli seurausta riskipitoisten sijoitusten arvostustasojen laskusta ja osakeriskin aktiivisesta pienentämisestä.

Henki- ja vahinkovakuutussektorien Solvenssi II -vakavaraisuustiedot julkaistaan raportointiaikataulun muutosten vuoksi vasta syksyllä.

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300
  • Marja Nykänen, apulaisjohtaja, puhelin 010 831 5247

Liite

Pankki- ja työeläkesektorien vakavaraisuus 31.3.2016