Lehdistötiedote 19.2.2016

Pankkien menettelytavat asiakkaan tuntemistietojen hankkimisessa

Finanssivalvonnalle on tullut useita asiakasyhteydenottoja, joissa kysytään, ovatko pankkien menettelytavat asiakkaan tuntemistietojen hankkimisessa olleet asianmukaisia. Finanssivalvonta haluaa täsmentää julkisuudessa viime päivinä esiintyneitä tietoja asiakkaan tuntemiseen liittyen sekä tuoda esiin näkemyksensä pankkien menettelytavoista asiakkaan tuntemisessa.Sekä luottolaitoslaki että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettu laki edellyttävät, että pankki hankkii asiakkaan tuntemista koskevia tietoja. Asiakassuhdetta ei voi perustaa eikä ylläpitää, jos pankin oman riskiperusteisen arvion mukaan tuntemistiedoissa on puutteita.

Pankin tulee kuitenkin ottaa huomioon myös maksupalvelulain asiakkaan suojaksi säädetyt pakottavat säännökset sekä pankin ja asiakkaan välinen sopimus, kun pankki harkitsee menettelytapoja tuntemistietojen hankkimiseksi. Maksupalvelulaki säätää ne edellytykset, joiden nojalla pankilla on oikeus sulkea maksuväline (esim. maksukortti tai verkkopankkitunnukset). Laki edellyttää myös, että asiakassopimuksessa on sovittu maksuvälineen sulkemisen edellytyksistä. Finanssivalvonta toteaa, että edellä mainittujen lakien keskinäiseen soveltamiseen liittyy joiltakin osin tulkinnanvaraisuutta ja mahdollinen ristiriita. Osa pankeista on tuntemistietojen hankkimista tehostaakseen sulkenut maksuvälineitä. Finanssivalvonnan näkemys on, että maksuvälineen sulkeminen ei kuitenkaan ole oikea keino täyttää asiakkaan tuntemissääntelyn vaatimuksia. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan maksupalvelulaki ei mahdollista tätä.

Finanssivalvonta muistuttaa, että asiakkaiden tulisi myös jatkossa vastata pankin esittämiin asiakkaan tuntemistietoja koskeviin tarpeellisiin kyselyihin. Siltä osin kun kyse on joidenkin yksittäisten kysymysten tarpeellisuudesta, Finanssivalvonta jatkaa asian arviointia yhdessä tietosuojavaltuutetun ja pankkien kanssa. Arviointi pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti.

Finanssivalvonnan verkkosivuilla on lisätietoa asiakkaan tuntemisesta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

Lisätietoja antavat

  • lakimies Sanna Atrila, puh. 010 831 5552 tai sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi
  • lakimies Maarit Pihkala, puh. 010 831 5240 tai maarit.pihkala(at)finanssivalvonta.fi
  • toimistopäällikkö Markku Koponen, puh. 010 831 5389 tai markku.koponen(at)finanssivalvonta.fi