Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa 2021

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (European Securities and Markets Authority, ESMA) julkaisi maaliskuussa 2022 tilinpäätösvalvontaa koskevan toimintakertomuksen 2021 Corporate reporting enforcement and regulatory activities1. Siinä kerrotaan ESMAn koordinoimasta eurooppalaisten kansallisten tilinpäätösvalvojien vuoden 2021 toiminnasta. Raportti on aiempaan verrattuna selkeämmin jaettu kolmeen osaan: taloudellisen raportoinnin valvonta (sis. IFRS-valvonnan ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen valvonnan), muun kuin taloudellisen tiedon valvonta ja ESEF-raportointi. ESMA antaa näistä yhtiöille, niiden tarkastusvaliokunnille ja tilintarkastajille suosituksia, miten nämä voivat parantaa tulevaa taloudellista raportointia arvioimalla, miten yhtiöt ovat noudattaneet IFRS-standardeja, muuhun kuin taloudelliseen tietoon liittyvää sääntelyä ja ESMAn ohjeita.

Vuonna 2021 ESMA ja kansalliset tilinpäätösvalvojat jatkoivat tavanomaisia IFRS-valvontatoimia. Kansalliset tilinpäätösvalvojat kävivät vuonna 2021 läpi 711 listayhtiön tilinpäätökset tai osavuosikatsaukset. Näistä toimenpiteisiin johti 250 valvontatapausta, mikä on 40 prosenttia läpikäydyistä yhtiöistä. Aiempien vuosien tapaan valvojat havaitsivat eniten puutteita rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta, rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentumisesta ja tilinpäätöksen esittämisestä. Näissä havainnoissa korostuu tietojen läpinäkyvyys ja yhtiökohtaisuus, mikä oli erityisen tärkeää covid-19-pandemian epävarmassa markkinatilanteessa laadituissa tilinpäätöksissä. Lisäksi havaittiin edelleen useita olennaisia poikkeamia tuloutukseen liittyvien aiheiden osalta, vaikka IFRS 15:tä Myyntituotot asiakassopimuksista on jo sovellettu kolme vuotta.

Tilinpäätösvalvojat kävivät myös läpi 711 yhtiön raportoimia muita kuin taloudellisia tietoja. Tämä edustaa noin 36 prosenttia niistä liikkeeseenlaskijoista, joiden tulee näitä tietoja esittää. Valvontatoimenpiteisiin ryhdyttiin 72 yhtiön osalta.

Lisäksi valvojat kävivät läpi 537 toimintakertomusta arvioidakseen ESMAn vaihtoehtoisista tunnusluvuista julkaiseman ohjeen noudattamista. Näiden pohjalta valvontatoimenpiteisiin ryhdyttiin 97 yhtiön osalta, mikä vastaa 18 prosenttia läpikäydyistä yhtiöistä.

Vuonna 2021 ESMA edisti myös taloudellisen raportoinnin kehittämistä monin toimin. Näitä toimia olivat muun muassa:

  • ESMAn kirje Euroopan komissiolle liittyen avoimuusdirektiivin uudistamiseen vuoden 2020 Wirecard-tapauksen johdosta2
  • ESMAn raportti konsernitilinpäätöksen laatimista koskevien standardien (IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12) soveltamisesta3
  • ESMAn raportti rahoituslaitosten ECL-liitetietoihin liittyvien IFRS-standardien (IFRS 7 ja IFRS 9) noudattamisesta4
  • ESEF XBRL -taksonomiatiedostot 20215.

Lisätietoja antaa

Nina Lindeman, IFRS-tilinpäätösasiantuntija, nina.lindeman(at)finanssivalvonta.fi


1 ESMA32-63-1249 2021 Corporate Reporting Enforcement and Regulatory Report.
2 ESMA32-51-818 Letter to the European Commission.
3 ESMA32-67-716 Report on the application of IFRS 10-11-12
4 ESMA32-339-169 Report on the application of the IFRS 7 and IFRS 9 requirements regarding banks expected credit losses
5 ESMA32-60-727 Final report draft rts amending rts on esef 2021