Sisäpiiritietoa sisältävä tiedote – huomio tiedotteen otsikkoon

Finanssivalvonta haluaa kiinnittää liikkeeseenlaskijoiden huomiota tiedotteisiin, joilla sisäpiiritietoa julkistetaan. Tällaisesta tiedotteesta tulee selkeästi käydä ilmi, että tiedote sisältää sisäpiiritietoa. Lisäksi tiedotteesta tulee käydä ilmi, mikä tai mitkä tiedotteen tiedot ovat sisäpiiritietoa. Tämä koskee myös säännöllisen taloudellisen raportin yhteydessä julkistettavaa sisäpiiritietoa, mikäli liikkeeseenlaskija julkistaa sisäpiiritiedon taloudellisen raportin yhteydessä eikä erillisellä tiedotteella. Tässä artikkelissa ohjeistetaan, miten sisäpiiritieto voidaan selkeällä tavalla merkitä tiedotteeseen. Esimerkkitapauksena käytetään taloudellisen raportin yhteydessä julkistettavaa sisäpiiritietoa.

Sisäpiiritiedon esittäminen tiedotteessa

Sisäpiiritietoa sisältävistä tiedotteista tulee aina käydä ilmi, että kyseinen tiedote sisältää sisäpiiritietoa1. Tämä koskee kaikkia sisäpiiritietoa sisältäviä tiedotteita. Pääsäännön mukaan pörssitiedotteen tiedoteluokaksi valitaan ja perustietoihin merkitään Sisäpiiritieto aina, kun kyse on sisäpiiritiedon julkistamisesta.2 Tällöin sijoittaja ymmärtää, että tiedotteella julkistettu tieto on liikkeeseenlaskijan arvion mukaan sisäpiiritietoa. Jos sisäpiiritietoa ei julkisteta omalla erillisellä tiedotteella, vaan sellaisen tiedotteen yhteydessä, jossa Sisäpiiritieto-tiedoteluokkaa ja perustietoa ei voida käyttää, sisäpiiritiedon sisältyminen tiedotteeseen pitää tuoda muulla tavoin selkeästi esille.

Finanssivalvonta on havainnut, että taloudellisia raportteja koskeviin tiedotteisiin ei aina ole lisätty erillistä mainintaa niihin mahdollisesti sisällytetystä sisäpiiritiedosta. Taloudellisia raportteja koskevien tiedotteiden perustiedoksi tulee voimassa olevan ohjeistuksen mukaan merkitä taloudellisen raportin perustieto, kuten esimerkiksi puolivuosikatsaus. Edellä mainitut seikat ovat käytännössä johtaneet tilanteeseen, jossa sisäpiiritietoa on julkistettu tiedotteella, joka ei ole sisältänyt merkintää sisäpiiritiedon julkistamisesta. Samanlainen tilanne voi syntyä myös tilanteissa, joissa käytetään muuta tiedoteluokkaa kuin Sisäpiiritieto, kuten esimerkiksi julkisissa ostotarjouksissa tai muutoksissa yhtiön johdossa.

Finanssivalvonta kehottaa liikkeeseenlaskijoita kiinnittämään huomiota komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055, 2(1) artiklan (b)(i) alakohdan noudattamiseen. Finanssivalvonta pitää suositeltavana toimintatapana, että liikkeeseenlaskijat jatkossa lisäävät tiedotteiden otsikkoon sanan sisäpiiritieto, jos ne sisältävät sisäpiiritietoa. Tämä koskee sekä Sisäpiiritieto-tiedoteluokassa julkistettavia tiedotteita että muissa tiedoteluokissa julkistettavia tiedotteita. Suositeltava toimintatapa tulisi täten huomioida myös tässä esimerkkinä mainittujen taloudellisia raportteja koskevien tiedotteiden otsikoinnissa, jos tiedotteella julkistetaan sisäpiiritietoa. Tällainen taloudelliseen raporttiin sisältyvä sisäpiiritieto voi esimerkiksi olla tieto merkittävästä alaskirjauksesta3. Tiedotteen otsikosta olisi myös hyvä käydä ilmi, mitä sisäpiiritieto koskee, jotta se ei huku muuhun tiedotteen sisältämään tietoon4. Tämä toimintatapa mahdollistaisi sen, että jo uutisvirrasta kävisi ilmi liikkeeseenlaskijan julkistaneen sisäpiiritietoa ja se, mitä sisäpiiritieto koskee. Sisäpiiritieto tulee kuvata taloudellisessa raportissa, ja mikäli taloudellinen raportti julkistetaan pörssitiedotteen liitteenä, myös kyseisessä pörssitiedotteessa. Taloudellista raporttia koskevan tiedotteen perustietoihin merkitään tässä tapauksessa kuitenkin kyseessä olevan taloudellisen raportin perustieto, kuten Puolivuosikatsaus. Taloudellinen raportti toimitetaan tiedotevarastossa asianomaiseen tiedoteluokkaan, esimerkiksi Puolivuosikatsaus-tiedoteluokkaan, ei Sisäpiiritieto-tiedoteluokkaan.

Finanssivalvonta muistuttaa tässä yhteydessä myös, että tulosvaroituksen sisältävän tiedotteen otsikosta tulisi selkeästi käydä ilmi tiedotteen sisältö sekä se, onko kysymyksessä aiemmin julkistettujen tulevaisuudennäkymien heikentyminen vai parantuminen. Tiedotteessa tulisi myös toistaa aiemmin markkinoille annettu näkymä.

Kaiken edellä mainitun tiedon sisällyttäminen taloudellista raporttia koskevan tiedotteen otsikkoon voi johtaa hyvin pitkiin otsikointeihin, minkä vuoksi Finanssivalvonta korostaa suositustaan julkistaa sisäpiiritieto aina omalla erillisellä tiedotteella5. Velvollisuus julkistaa sisäpiiritieto mahdollisimman pian rajoittaa mahdollisuutta sisällyttää sisäpiiritietoa taloudellisen raportin yhteyteen tilanteessa, jossa sisäpiiritiedon julkistamista ei sääntelyn perusteella voi lykätä.

Lisätietoja antaa

Rickard Sandell, markkinavalvoja, rickard.sandell(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 09 183 5353

 

1 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1055, 2(1) artiklan (b)(i) alakohta.
2 Markkinat-tiedote 1/2019.
3 Finanssivalvonta on ohjeistanut liikkeeseenlaskijoita taloudellisiin raportteihin ja tulosvaroituksiin liittyen aikaisemmin, että taloudellisen informaation ollessa riittävän luotettavaa ja täsmällistä liikkeeseenlaskijan tulisi arvioida, sisältyykö taloudelliseen raporttiin sisäpiiritietoa, ja onko mahdollinen sisäpiiritieto luonteeltaan sellaista, joka tulisi julkistaa tulosvaroituksena mahdollisimman pian. Jos kysymys ei ole tulosvaroituksesta ja lykkäysedellytykset täyttyvät, liikkeeseenlaskija perustaa sisäpiirihankkeen (Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla).
4 Esimerkki taloudellista raporttia koskevan tiedotteen otsikosta, johon on lisätty tieto tiedotteeseen sisältyvästä sisäpiiritiedosta: X Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022 X:n liikevaihto kasvoi Y prosenttia, liikevoitto edellisvuoden tasolla. Sisäpiiritieto: X Oyj alaskirjaa yhteensä X euroa myyntisaamisia.
5 Katso tämän Markkinat-tiedotteen artikkeli Tulevaisuudennäkymät, näkymien muutokset ja niiden julkistaminen.