Digitaalinen kestävyysraportointi käynnistyy ja samalla myös tilinpäätös ja toimintakertomus digitalisoituvat

Kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi1 tuli voimaan 5.1.2023 ja siihen liittyvää kansallista lainsäädäntötyötä on tehty vuoden 2023 aikana työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi oli talousvaliokunnan käsittelyssä 20.10.2023. Tavoitteena on saada lakimuutokset eduskunnan hyväksyttäväksi vuoden 2023 aikana.

Kestävyysraportoinnin piirissä olevien yhtiöiden tulee kirjanpitolakiehdotukseen sisältyvän vaiheittaisen soveltamisaikataulun mukaisesti (ks. seuraava kappale) laatia, julkistaa ja rekisteröidä tilinpäätöksensä ja kestävyysraportin sisältävän toimintakertomuksensa digitaalisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Raportointiin PRH:lle liittyy vielä paljon ratkaistavia käytännön asioita, joissa PRH:lla on keskeinen rooli. Lakiehdotukset eivät muuta listayhtiöitä koskevia ESEF-RTS:n2 sääntelemiä asioita.

Ensimmäisenä raportoinnin aloittaisivat suuret PIE-yhteisöt3, jotka ovat raportoineet kuuden vuoden ajan muut kuin taloudelliset tiedot kirjanpitolain mukaisesti. Raportointi alkaisi näiden yhtiöiden osalta vuonna 2025 koskien vuotta 2024. Vuotta myöhemmin raportoinnin aloittaisivat muut listatut ja listaamattomat suuret yritykset4. Listatut pienet ja keskisuuret yritykset aloittaisivat raportoinnin kolmantena ryhmänä vuonna 2027. Listatuille pienille ja keskisuurille yrityksille annettaisiin lisäksi mahdollisuus lykätä kestävyysraportoinnin laatimista kahdella vuodella. Yritysten kokorajat ovat olleet vuodesta 2013 asti nykyisen suuruisia. Euroopan komissio esittääkin rajojen inflaatiotarkistusta, jota koskeva delegoitu direktiivi annettaneen vuoden lopulla5.

Digitaaliset kestävyystiedot

Lakimuutosehdotusten mukaan kestävyystiedot tulisi jatkossa esittää toimintakertomuksessa omana osionaan. Niiden tulisi olla digitaalisessa XHTML-muodossa ja sisältää digitaaliset XBRL-kestävyystunnisteet. Digitaalisten kestävyystietojen tekniset raportointivaatimukset tulevat EU-sääntelystä. Kestävyystietojen raportointitaksonomian on tarkoitus tulla ESEF-sääntelyä koskevan komission delegoidun asetuksen liitteeksi samalla tavalla kuin IFRS-tilinpäätöstä koskeva taksonomia.

Tavoitteena on ollut, että kestävyystietoja koskeva raportointitaksonomia olisi käytettävissä vuotta 2024 koskevassa raportoinnissa, mutta EU:n hyväksyntäprosessien takia vaikuttaa siltä, ettei tavoiteaikataulu toteudu ja siten digitaalisen raportoinnin aloitusajankohta ainakin kestävyystietojen XBRL-merkintöjen osalta siirtyy. Euroopan komissiolla on suunnitteilla tiedottaa asiasta tarkemmin Q&A-dokumentissaan. Sen sijaan tavoitteena on liittää kestävää sijoittamista koskevan taksonomia-asetuksen6 artiklan 8 tietoja koskeva raportointitaksonomia ESEF-RTS:ään aiemmin siten, että sitä sovellettaisiin jo vuodelta 2024.

Digitaaliset tilinpäätökset

Lakimuutosehdotukset7 edellyttävät kestävyysraportoinnin piirissä olevilta yrityksiltä myös tilinpäätöksen digitaalista raportointia XHTML-muodossa sisältäen XBRL-merkinnät. Tilinpäätösten osalta lakimuutos antaisi PRH:lle valtuudet määritellä digitaalisen tilinpäätösraportoinnin sisällön ja laajuuden muille kuin listayhtiöille, ja siten PRH määrittelisi listaamattomien yhtiöiden tilinpäätösten XBRL-tunnisteissa käytettävät taksonomiat ja niiden aikataulun.

Listayhtiöitä sen sijaan koskisivat edelleen ESEF-sääntelystä8 tulevat raportointivaatimukset. Listayhtiöiden tilinpäätöksen ja kestävyystietojen rekisteröinti PRH:lle tapahtuisi samanlaisella ESEF-RTS:n mukaisella tilinpäätös ja toimintakertomus -aineistolla, joka toimitetaan arvopaperimarkkinalain säännösten mukaisesti kansalliseen tiedotevarastoon9. Listayhtiöiden XBRL-merkinnät konsernitilinpäätökseen tehdään noudattaen ESEF-taksonomiaa. PRH voisi kuitenkin päätöksellään määrätä, että PRH:n määrittelemää taksonomiaa käytettäisiin myös listayhtiöiden emoyhtiön digitaalisissa tilinpäätöksissä vuoden 2026 tilinpäätöksistä alkaen.

Jos lakimuutosehdotuksen edellyttämien asiakirjojen toimittaminen ei olisi mahdollista PRH:n päätöksen mukaisesti muusta kuin kestävyysraportointiyrityksestä itsestään johtuvan esteen vuoksi, kestävyysraportointiyrityksen katsottaisiin täyttäneen velvollisuutensa, jos se on itse julkistanut asiakirjat lakiehdotuksen mukaisesti.

Varmennuksesta

Lakimuutosehdotukseen kuuluu myös vaatimus kestävyystietojen varmennuksesta. Tämä vaatimus sisältyy muutettavaan tilintarkastuslakiin. Lakia olisi sovellettava samassa aikataulussa kuin kestävyysraportointia koskevaa kirjanpitolain muutosta.

Lisäksi arvopaperimarkkinalakiin olisi tulossa listayhtiöiden ESEF-tilinpäätösten varmennusta koskeva muutos, jonka mukaan ESEF-tilinpäätösten varmennus tai tilintarkastus olisi pakollista aiemman vapaaehtoisuuden sijaan (ehdotettu AML 7 luku 8 § 4 momentti). Talousvaliokunnan mietinnössä hallituksen esitystä on täsmennetty niin, että pakollista varmennusta olisi sovellettava tilinpäätöksiin, jotka laaditaan 1.1.2024 ja sen jälkeen alkavilta tilikausilta.

Lakimuutosehdotus jättää varmennuksen tason ja käytännön suorittamisen pitkälti hyvän tilintarkastustavan varaan. Finanssivalvonnan mielestä on tärkeää, että varmennus toteutuisi mahdollisimman yhdenmukaisesti eri toimijoiden kesken. Finanssivalvonta kannustaa noudattamaan ST-yhdistyksen suositusta, joka mahdollisesti päivittyy lakimuutoksen takia.

Valvontavaltuuksista

Myös Finanssivalvonnan valvontavaltuuksia ollaan tarkentamassa. Finanssivalvonta valvoisi kestävyystietojen osalta listayhtiöitä ja Finanssivalvonnan valvottavia eli rahoitusalalla toimivia yhteisöjä, jotka ovat kirjanpitolain mukaan velvollisia laatimaan kestävyysraportin. Kestävyysraportointia koskevat valvontavaltuudet olisivat samanlaiset kuin IFRS-valvonnassa koskien myös Finanssivalvonnan listaamattomia valvottavia.

Kestävyysraportoinnin valvonnasta muiden kuin Finanssivalvonnan toimivaltaan kuuluvien kestävyysraportointiyritysten osalta ei lakimuutosehdotuksessa ole mainintaa. Euroopan unionissa valmisteilla olevan yritysvastuudirektiivin10 kansallisen toimeenpanon yhteydessä asia tulee mahdollisesti käsittelyyn.

Lisätietoja antaa

Riitta Pelkonen, vanhempi asiantuntija, riitta.pelkonen(at)finanssivalvonta.fi  


1 Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) 2022/2464 asetuksen (EU) N:o 537/2014, direktiivin 2004/109/EY, direktiivin 2006/43/EY ja direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta yritysten kestävyysraportoinnin osalta.
2 Komission delegoitu asetus 2019/815 (ESEF RTS).
3 Kirjanpitolaki 1 luku 9 § Yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö: 1) suomalainen yhteisö, jonka liikkeeseen laskema osake, velkakirja tai muu arvopaperi on kaupankäynnin kohteena arvopaperimarkkinalain tarkoittamalla säännellyllä markkinalla, 2) luottolaitostoiminnasta annetun lain tarkoittama luottolaitos, 3) vakuutusyhtiölain tarkoittama vakuutusyhtiö. Yleisen edun kannalta merkittävä suuri yhteisö on raportointivelvollinen, jos sen työntekijämäärä tilikauden aikana on keskimäärin yli 500 henkilöä.
4 Kirjanpitolaki 1 luku 4 c § Suuryritys: suuryrityksellä tarkoitetaan kirjanpitovelvollista, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy vähintään kaksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä: 1) taseen loppusumma 20 miljoonaa euroa, 2) liikevaihto 40 miljoonaa euroa, 3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä.
5 Delegated act details - Register of delegated acts (europa.eu).
6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852 kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta.
7 Kirjanpitolakimuutosehdotus 7 luku 22–25§.
8 ESEF (European Single Electronic Format), komission delegoitu asetus 2019/815 (ESEF RTS).
9 OAM, Nasdaq Helsinki.
10 Direktiivi yritysten asianmukaisesta huolellisuusvelvollisuudesta.