Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien tuoreessa julkaisussa hyödyllisiä esimerkkejä ilmastonmuutoksen vaikutusten esittämisestä IFRS-tilinpäätöksissä

Ilmastonmuutos koskettaa alati suurempaa joukkoa toimialoja ja yrityksiä. Uudet riskit luovat muun muassa epävarmuutta liiketoimintamalleihin sekä ennusteisiin ja saattavat johtaa strategiamuutoksiin. Toisaalta strategiamuutokset voivat johtua uusista mahdollisuuksista. Ilmastonmuutoksella on näin ollen vaikutuksia yritysten toimintaan, jolloin niillä odotetaan olevan vaikutuksia myös yritysten tuloksellisuuteen, taloudelliseen asemaan ja rahavirtoihin. Sitä kautta vaikutukset ulottuvat tilinpäätösraportointiin.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on IFRS-valvonnan painoalueissa (ECEP1) määritellyt ilmastoliitännäiset seikat jo vuodesta 2021 lähtien yhdeksi painoalueeksi. Tätä aihetta syventääkseen ESMA kartoitti tilinpäätöskäytänteitä ja julkaisi 25.10.2023 raportin ”The Heat is On: Disclosures of Climate-Related Matters in the Financial Statements”. Raportissa esitettyjen esimerkkien toivotaan auttavan listayhtiöitä ja tilintarkastajia heidän valmistautuessaan vuoden 2023 tilinpäätöksiin.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten esittäminen – IFRS-standardien vaatimukset

IFRS-standardit kattavat nykyisellään ilmastonmuutoksen kaltaisten ilmiöiden vaikutusten käsittelyn IFRS-tilinpäätöksissä, vaikka ilmastonmuutosta ei niissä erikseen mainita. IASB on julkaissut tästä aiheesta IFRS-standardien soveltamista avustavaa materiaalia: ”Effects of climate-related matters on financial statements”.

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen edellyttää muun muassa esittämään tietoja johdon harkintaan perustuvista ratkaisuista, tulevaisuutta koskevista oletuksista ja arvioihin liittyvistä keskeisistä epävarmuustekijöistä. Ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiin liittyy tyypillisesti paljon sekä epävarmuutta että harkintaa. Lisäksi IAS 1.17:n mukaan yhteisön johdon tulee tilinpäätöstä laatiessaan arvioida, sisältääkö tilinpäätös sijoittajien näkökulmasta kaiken olennaisen tiedon ja tarvittaessa esitettäviä tietoja tulee täydentää. IAS 1.7:n mukaan informaatio on olennaista, jos sen esittämättä jättämisen, virheellisen esittämisen tai tekemisen vaikeasti ymmärrettäväksi voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan sijoituspäätöksiin. Olennaisuutta arvioidessaan yhtiö voi hakea lisäohjeistusta IASB:n julkaisemasta vapaaehtoisesti sovellettavavasta ohjeesta ”IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements”.

ESMAn raportissa viisi aihealuetta

ESMAn julkaiseman raportin tavoitteena on edistää ilmastoliitännäisten seikkojen johdonmukaista ja läpinäkyvää esittämistä IFRS-tilinpäätöksissä. Raportissa käsitellään aihealueita, joihin ilmastonmuutoksella voi olla olennainen vaikutus. Aihealueita käsitellään käytännönläheisesti esittäen esimerkkejä yhtiöiden liitetiedoista sekä lyhyesti IFRS-standardien vaatimuksia.

Esimerkit on valittu 22 eurooppalaisen yhtiön vuoden 2022 IFRS-tilinpäätöksistä. Yhtiöt ovat suuria listayhtiöitä edustaen yhdeksää eri toimialaa, joihin ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan merkittävästi. ESMA selostaa kunkin esimerkin yhteydessä, miksi kyseinen liitetieto voisi olla hyödyllinen tilinpäätöksen käyttäjille ja mihin yhtiöiden olisi hyvä kiinnittää huomiota. ESMA kuitenkin korostaa, ettei raportti määritä tiettyä tapaa, jolla ilmastoliitännäiset seikat tulisi esittää. IFRS-valvontaa suoritetaan aina standardien vaatimusten perusteella.

ESMAn raportissa esimerkit jaetaan viiteen eri aihealueeseen. Yhtiöiden esittämiä tietoja tarkastellaan kyseiseen aihealueeseen sovellettavan IFRS-standardin perusteella. Aihealueet ovat:

  1. johdon harkintaan perustuvat ratkaisut, arvioihin liittyvät epävarmuuden lähteet ja laatimisperiaatteet (IAS 1)
  2. omaisuuserien arvonalentumiset (IAS 36)
  3. aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden taloudelliset pitoajat (IAS 16, IAS 38)
  4. varaukset (IAS 37)
  5. muut aiheet.

Yhtiöiden olisi hyvä harkita merkittävistä arvioihin liittyvistä epävarmuuksista ja johdon harkintaan perustuvista ratkaisuista esitettyjen tietojen täydentämistä, mikäli ilmastoliitännäisillä seikoilla on olennaisia vaikutuksia yhtiölle. Lisäksi tiedon antaminen saattaa olla tarpeellista sellaisessa tapauksessa, jossa johto on harkinnassaan päätynyt siihen, ettei kyseinen vaikutus ole toistaiseksi yhtiölle olennainen. Näin sijoittaja voi saada varmuuden siitä, että johto on käsitellyt asiaa ja seuraa sitä. Joka tapauksessa toimintaympäristön muuttuessa ilmastoliitännäisten vaikutusten osalta nopeaa vauhtia olisi arviointia suoritettava säännöllisesti. Edellisessä tilinpäätöksessä epäolennaiseksi todettu vaikutus saattaa esimerkiksi muuttuneen sääntelyn tai kysyntäympäristön takia nousta nopeastikin olennaiseksi.

Mikäli ilmastoliitännäisillä seikoilla on olennainen vaikutus esimerkiksi rahavirtoihin tai diskonttauskorkoon, yhtiön olisi hyvä harkita yksityiskohtaisempien tietojen antamista muun muassa käytetyistä oletuksista. Skenaariomallintaminen voi olla hyvä väline käsitellä ennusteisiin liittyvää epävarmuutta. Ilmastonmuutos ja sen liitännäisvaikutukset mahdollisesti aiheuttavat muutoksia yhtiön liiketoimintamalleihin ja liiketoiminnan rakenteeseen. Tällä saattaa olla merkitystä siihen, miten rahavirtaa tuottavat yksiköt määritellään.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden osalta esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvät sääntelymuutokset tai ilmastotavoitteista johtuvat muutokset tuotantoprosessiin voivat johtaa omaisuuserien taloudellisen pitoajan lyhenemiseen. Tästä syystä yhtiöiden tulisi säännöllisesti arvioida ilmastonmuutoksen mahdollisia erilaisia vaikutuksia hyödykkeiden arvoon.

Sen lisäksi, että ESMA on raportissaan käsitellyt esimerkkejä IFRS-standardien soveltamisen näkökulmasta, se on myös arvioinut esimerkeissä esitettyjen tilinpäätöstietojen ja kestävyystietojen keskinäistä johdonmukaisuutta. Tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen yhteys kestävyystietoihin eli ns. connectivity-käsite on tällä hetkellä IASB:n, ISSB:n (International Sustainability Standard Board) ja EFRAGin (European Financial Advisory Group) kehittämisen kohteena. Kehitystyön tuloksena on odotettavissa määritelmä kyseiselle käsitteelle, minkä myötä varmistetaan tietojen läpinäkyvyys, johdonmukaisuus ja hyödyllisyys yhtiön vuosikertomuksen eri osien välillä.

Yhtiöiden on tärkeä kiinnittää huomiota tilinpäätös- ja kestävyystietojen keskinäiseen johdonmukaisuuteen, kun esimerkiksi esitetään tietoja ilmastotavoitteista tai siirtymäsuunnitelmien vaatimista toimenpiteistä. Tavoitteena tulisi olla, että tilinpäätöksen käyttäjän on mahdollista saada kokonaiskuva ilmastonmuutoksen tämänhetkisistä taloudellisista vaikutuksista yhtiöön ja niihin liittyvistä riskeistä ja epävarmuuksista. ESMA suosittelee yhtiöitä esittämään tilinpäätökseen sisältyvät ilmastoliitännäiset seikat yhdessä liitetiedossa tai listaamaan relevantit liitetiedot.

Lisätietoja antaa

Nina Lindeman, vanhempi asiantuntija, nina.lindeman(at)finanssivalvonta.fi


1 European common enforcement priorities 2023