Euroopan tilinpäätösvalvojien valvonnan painoalueet on julkaistu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 25.10.2023 julkaisemat Euroopan tilinpäätösvalvojien yhteiset valvonnan painoalueet eli European Common Enforcement Priorities (ECEP)1 koskevat sekä listattujen yhtiöiden vuoden 2023 IFRS-tilinpäätöksiä että muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia.

Painoalueita koskeva tiedonanto on jaettu kolmeen erilliseen osioon. Ensimmäisessä osiossa esitetyt IFRS-standardeja koskevat painoalueet ovat:

  1. ilmastoliitännäisten seikkojen vaikutus IFRS-tilinpäätöksiin
  2. makrotaloudellisen ympäristön vaikutukset.

Kohdassa 1 tarkastellaan muun muassa tilinpäätöstietojen johdonmukaisuutta muiden kuin taloudellisten tietojen kanssa, rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentumista ja päästöoikeuksien kirjanpitokäsittelyä. Kohta 2 käsittelee muun muassa rahoitusriskejä ja käypään arvoon arvostamista ja niihin liittyviä liitetietoja. 

Toinen osio käsittelee muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia. Valvonnan painoalueet ovat:

  1. taksonomia-asetuksen artiklan 8 mukaiset tiedot
  2. ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet, toimet ja edistyminen
  3. Scope 3 -luokkaan kuuluvat hiilidioksidipäästöt.

Kolmannessa osiossa ESMA haluaa muistuttaa yhtiöitä mm. vaihtoehtoisten tunnuslukujen johdonmukaisuudesta vuosien välillä. Lisäksi ESMA kiinnittää huomiota liitetietojen XBRL-block-merkintöjen tavoitteeseen auttaa tiedonkäyttäjää löytämään tarvitsemansa tiedot.

Lisätietoja antavat

  • Nina Lindeman, vanhempi asiantuntija, nina.lindeman(at)finanssivalvonta.fi
  • Sirpa Joutsjoki, vanhempi asiantuntija, sirpa.joutsjoki(at)finanssivalvonta.fi


1 European common enforcement priorities 2023.