3. Finanssivalvonnan tehtävät

Finanssivalvonta on Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 50 i pykälän mukaan tarkastusvaliokuntien toiminnan arvioinnin ja seurannan toimivaltainen viranomainen. Finanssivalvonnan tehtäviin kuuluu myös kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) noudattamisen valvonta laissa tarkemmin määritellyllä tavalla.1 Lisäksi kirjanpitolain 8 luvun 1 § 3 momentin mukaan Finanssivalvonta valvoo kirjanpitolain noudattamista sen valvottavissa eli rahoitus- ja vakuutusalan toimijoissa.

Hallituksen esityksessä Finanssivalvonnasta annettua lakia esitetään täydennettäviksi sisältämään kestävyysraportoinnin valvonnan. Finanssivalvonnan tehtäviin lisättäisiin IFRS-standardien noudattamisen valvonnan ohelle Euroopan unionin kestävyysraportointistandardien noudattamisen valvonta. Lain 3. lukua täydennettäisiin myös uudella pykälällä 37 f, jossa säädetään tarkemmin valvontavaltuuksista. Kestävyysraportointia koskevat valvontavaltuudet olisivat samat kuin IFRS-valvonnassa koskien myös Finanssivalvonnan listaamattomia valvottavia.


1 Laki Finanssivalvonnasta 1 luvun 3 § 2 momentin 4 kohta ja 3 luvun 37 §.

Seuraava sivu: 4. Miten kysely toteutettiin?