Raportointitiedote 9.5.2018 – 16/2018

EBA julkaissut luottolaitoksia koskevan muutetun teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS) – DPM 2.8 käyttöön 31.12.2018 tiedoista | EBA

EBA on julkaisut teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS), viranomaisraportoinnissa käytetyn DPM-mallin sekä XBRL-taksonomian. Nyt julkaistu ITS on sitovaa lainsäädäntöä vasta, kun Euroopan komissio on sen hyväksynyt ja se on julkaistu Euroopan virallisessa lehdessä.

Ajankohdan 31.12.2018 raportointivaatimusten täyttämiseen ja ajankohdasta eteenpäin käytetään EBAn Reporting framework 2.8 (DPM 2.8 -versiota). Merkittävimmät muutokset EBAn raportointikehyksen edelliseen versioon verrattuna ovat uudet varovaisen arvostamisen (prudent valuation) lomakkeet ja resoluutioraportoinnin aloittaminen.

Uusi varovaisen arvostuksen (prudent valuation) raportointi (COREP)

Varovaisen arvostuksen lomakkeita ovat C 32.01, C 32.02 (a, b ja c), C 32.03 ja C 32.04. Lomakkeilla kerätään tietoa laitosten käypään arvoon arvostettavien varojen ja velkojen määristä (C 32.01), pääasiallisen menetelmän (Core approach) mukaisista arvonoikaisuista (C 32.02) sekä tietoa malliriskin (C 32.03) ja keskittyneiden positioiden (C 32.04) aiheuttamista arvonoikaisuista.

Lomakkeen C 32.01 raportointi koskee kaikkia laitoksia. Lomakkeet C 32.02–C 32.04 raportoidaan vain, jos laitoksen on laskettava muiden arvonoikaisujen (’Additional Valuation Adjustments’, ’AVAs’) määrät käyttäen pääasiallista menetelmää (’Core approach’).

Muut muutokset COREP-tiedonkeruussa

COREP-tiedonkeruu on jaettu kahteen osaan: COREP OF ja COREP LR, eli vähimmäisomavaraisuusasteen lomakkeet COREP LR (C 40.00, C 41.00, C 42.00, C 43.00, C 44.00, C 47.00) tulevat omaksi kokonaisuudekseen.

Muutoksia on tehty vakavaraisuuteen liittyvien tietojen raportointiin (C 02.00,C 03.00, C 06.02). Vähäisiä muutoksia on tehty myös luottoriskin (C 09.01, C 09.02, C 14.00), operatiivisten riskien (C 17.01, C 17.02) ja markkinariskin (C 18.00–C 23.00) lomakkeisiin.

Muutokset FINREP-tiedonkeruussa

FINREPin lomakkeille F 08.02, F 20.01, F 20.02, F 20.03 ja F 30.02 on tehty vähäisiä muutoksia.

Muut muutokset

Uusia validointisääntöjä on tullut lisää ja jo olemassa oleviin on tehty muutoksia.

Resoluutioraportointi

Rahoitusvakausvirasto (RVV) tulee keräämään resoluutioraportoinnissa vaaditut tiedot. 

Lisätietoja antavat

  • Resoluutioraportointi: Rahoitusvakausvirasto (RVV), rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi.
  • Muut muutokset: EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi