Raportointitiedote 1.3.2021 – 3_2021

EBAn luottolaitoksia koskeva muutettu tekninen täytäntöönpanostandardi (ITS) – DPM 3.0 käyttöön 30.6.2021 tiedoista | EBA

Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA) on julkaissut ensimmäisen vaiheen (Phase 1) teknisestä täytäntöönpanostandardista (ITS), viranomaisraportoinnissa käytetystä DPM 3.0 -versiosta sekä XBRL-taksonomiasta. Toisen vaiheen (Phase 2) odotettu julkaisupäivä on maaliskuun puolivälin jälkeen. DPM 3.0 -versiota käytetään raportointiin tiedonajankohdasta 30.6.2021 alkaen. ITS on sitovaa lainsäädäntöä vasta, kun Euroopan komissio on sen hyväksynyt, ja se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tiedonkeruiden muutokset perustuvat pitkälti EU:n vakavaraisuusasetuksen (CRR) uudistuksiin. Sääntelyyn perustuvien raportointimuutosten lisäksi Pilari 3:n julkistamisvaatimuksia ja viranomaisraportoinnin tietoja on pyritty yhdenmukaistamaan mahdollisimman kattavasti. EBA on julkaissut täsmäytysdokumentin, josta ilmenee julkistettavien ja raportoitavien tietojen yhteys.

Merkittävimmät muutokset vaiheessa 1 (Phase 1)

Muuttunut sääntely vaikuttaa laajasti Yhteiseurooppalaisen raportoinnin (COREP) tiedonkeruisiin. Muutoksia tulee muun muassa omien varojen (OF), vähimmäisomavaraisuusasteen (LR), suurten vastapuolten (LE) ja pysyvän varainhankinnan (NSFR) sekä varojen sitoutuneisuuden (AE) tiedonkeruisiin. Taloudellisen tiedon raportoinnin (FINREP) muutosten taustalla on yhteensopivuus IFRS 9:n kanssa.

Samassa yhteydessä validointisääntöjä on lisätty ja aiempiin validointisääntöihin on tehty muutoksia. Myös EBAn Q&A-prosessiin perustuvia muutoksia ja tarkennuksia on tehty useisiin tiedonkeruisiin.

Uusia raportoitavia tietoja ovat G-SII ja FRTB- tiedonkeruut.

Lisätietoa ITS-raportointia koskevasta XBRL-taksonomiasta ja DPM-mallista on saatavilla EBAn verkkosivuilta.

Omat varat (COREP OF)

Omien varojen raportointi sisältää lukuisia muutoksia, taustalla ovat muutokset CRR2:een. Esimerkiksi pilari 1 ja 2 vaatimukset on muokattu lomakkeisiin C 01.00 ja C 04.00. Muutoksia on tehty myös lomakkeisiin C 03.00 ja C 05.01.

Uusia lomakkeita luottoriskien raportoinnissa ovat C 08.03, C 08.04, C 08.05, C 08.05.01, C 08.06, C 08.07. Uudet luottoriskien vastapuolien ilmoittamisen lomakkeet C 34.01–C 34.11 on luotu vastaamaan CRR2-sääntelyä. Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista raportoidaan kolmella uudella lomakkeella C 35.01, C 35.02 ja C 35.03.

Luottoriskien muitakin lomakkeita on muutettu ja taulukoihin on esimerkiksi tullut uusia raportoitavia rivejä ja sarakkeita.

Vähimmäisomavaraisuusaste (LR)

Kesäkuun lopussa voimaan tuleva vähimmäisomavaraisuusvaatimus (3 %) on johtanut LR-lomakkeiden muutoksiin. Muutoksia on tehty lomakkeisiin C 40.00, C 43.00 ja C 47.00. Uusia lomakkeita ovat C 48.01 ja C 48.02, joissa raportoidaan vähimmäisomavaraisuusasteen laskentaan liittyviä arvoja. Lomakkeet C 41.00 ja C 42.00 poistuvat.

Suuret vastapuolet (LE)

Lomakkeisiin C 26.00, C 27.00, C 28.00 ja C 29.00 on tehty vähäisiä muutoksia muun muassa EBAn Q&A -prosessin myötä. Lomakkeet C 30.00 ja C 31.00 poistuvat.

Pysyvä varainhankinta (NSFR)

Kesäkuun lopussa tulee voimaan pysyvän varainhankinnan vaatimus (100 %) ja sääntelyn muutos on aiheuttanut muutoksia kaikkiin NSFR-lomakkeisiin. Uudet lomakkeet ovat C 80.00, C 81.00, C 82.00, C 83.00 ja C 84.00. Lomakkeet C 60.00 ja C 61.00 poistuvat.

Kaupankäyntisalkkua koskevan vakavaraisuussääntelyn perusteellinen uudistus (FRTB)

Uuden FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) tiedonkeruun lomakkeet ovat C 90.00 ja C 91.00. Tiedonkeruuta suunnitellaan raportoitavaksi ensimmäisen kerran ajankohdasta 30.9.2021.

Varojen vakuussidonnaisuus (AE)

AEn lomakkeille F 32.01, F 32.02, F 32.03, F 32.04, F 34.00, F 36.01 ja F 36.02 on tehty vähäisiä rakenteellisia ja tai tunnisteiden muutoksia, jotta lomakkeet vastaavat Pilari 3 -vaatimuksia.

Taloudellisen tiedon raportointi (FINREP)

Useisiin taulukoihin on lisätty sarake, josta ilmenevät ensimmäisen taseeseen kirjaamisen yhteydessä arvoltaan alentuneet saamiset (POCI = purchased or originated credit impaired financial assets).

Järjestämättömien saamisten ja lainahoitojoustollisten määritelmät on päivitetty ohjeistukseen. Lisäksi ohjeistukseen on täsmennetty rahavarojen käsittelyä eri taulukoissa.

Muutokset heijastuvat lomakkeisiin F 04.03.1, F 04.04.1, F 07.01, F 09.01.1, F 12.00, F 12.01, F 13.01, F 18.00, F 20.03, F 20.04, F 40.01, F 40.02 ja F 42.00.

Lisäraportointi G-SII-puskurikantojen yksilöintiä ja määrittämistä varten (G-SII)

G-SII tiedonkeruun (Global Systemically Important Institutions) piirissä ovat laitokset, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen kokonaisvastuut ovat vähintään 125 miljardia euroa. Raportointi on neljännesvuosiraportointia ja palautusajat ovat normaalia pidemmät. G-SII tiedonkeruu sisältää lomakkeen G 01.00.

Raportointiajankohdat 

Palautuspäivät

31.3. 1.7.
30.6.  1.10.
30.9. 2.1.
31.12.  1.4.

Merkittävimmät muutokset vaiheessa 2 (Phase 2)

Vaihe 2 tullaan EBA:n arvion mukaan julkaisemaan maaliskuun puolen välin jälkeen.

Vaihe 2 tulee sisältämään ”Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities” (MREL) sekä ”Total Loss-Absorbing Capacity” (TLAC) - raportoinnin, joista vastaa Rahoitusvakausvirasto (RVV). RVV julkaisee oman tiedotteensa raportoinnista.

Lisätietoja antavat

EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi