Raportointitiedote 9.8.2023 – 33/2023

Käyttäjäkyselyn tulokset Finanssivalvonnan uudesta raportointijärjestelmästä | EBA EIOPA ESMA Kansallinen raportointi (Virati)

Finanssivalvonta teetti tämän vuoden keväällä käyttäjäkyselyn uudesta raportointijärjestelmästä raportoijille. Kyselyn tulokset ovat saatavissa tästä linkistä. Palautteen perusteella uusi raportointijärjestelmä ja sen käyttöönotto ovat onnistuneet keskimäärin hyvin, mutta järjestelmästä löytyy vielä selkeitä kehittämiskohteita.

Uuden järjestelmän kokonaisarvosanaksi 3,5

Kyselyyn vastanneet antoivat uudelle raportointijärjestelmälle kokonaisarvosanaksi 3,5. Järjestelmän käytettävyys sai puolestaan keskimäärin arvosanan 3,4. Arvosteluasteikko oli välillä 1–5 (1=Todella huono, 2=Huono, 3=Ei huono eikä hyvä, 4=Hyvä, 5=Todella hyvä).

Tiedottaminen ja tiedon löydettävyys onnistunut

Kyselyyn vastanneet pitivät tiedottamista onnistuneena ja tiedon löydettävyyttä hyvänä. Vastaajista 79 prosenttia koki saaneensa riittävästi informaatiota uudesta raportointijärjestelmästä ja sen käyttöönotosta, minkä lisäksi käyttäjäkoulutuksen määrä oli 68 prosentin mukaan riittävää. Vastaajista 71 prosentin mukaan uusi raportointijärjestelmä ja sen käyttöohjeet löytyvät Finanssivalvonnan verkkosivuilta helposti, ja yhtä suuri osuus koki myös saaneensa riittävästi neuvontaa ongelmatilanteissa. Vastausasteikko oli välillä 1–5 (1=Täysin eri mieltä, 2=Eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä). Prosenttiluvut sisältävät "4=Samaa mieltä" ja "5=Täysin samaa mieltä" vastanneiden osuuden kaikista vastaajista.

Väärissä validointivirheissä ja virheviestien vaikeaselkoisuudessa parannettavaa.

Vastaajien yleisimmät ongelmatilanteet liittyivät vääriin validointivirheisiin, joita aiheuttivat erityisesti vialliset raportointivelvollisuudet sekä EGDQ-tarkistukset. Moni vastaaja nosti myös esille, että virheiden syytä on ollut hankala paikantaa virheviestien vaikeaselkoisuuden takia. Ongelmatilanteiden ratkaisemista on omalta osaltaan vaikeuttanut raportoijien vähäiseksi jäänyt testausaika, joka on puolestaan johtunut julkaisujen viivästymisestä. Finanssivalvonta tunnistaa edellä mainitut ongelmat ja pyrkii kehittämään näiden pohjalta järjestelmää yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa. Finanssivalvonta pyrkii jatkossa myös tarjoamaan tiedonkeruista testattavan version raportoijille ennen lopullisen version julkaisua.

Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet

Palautteen perusteella uusi raportointijärjestelmä ja sen käyttöönotto ovat onnistuneet keskimäärin hyvin, mutta järjestelmästä löytyy vielä selkeitä kehittämiskohteita. Esiin tuotujen ongelmatilanteiden ratkaisemisen lisäksi pyrimme toteuttamaan vastauksissa esiin nousseita kehitysideoita, kuten yksinkertaistamaan näkymiä ja lisäämään validointipalveluun ja tuotantoympäristöön toisistaan erottuvat värit.

Kyselyyn vastasi 28 henkilöä. Kiitämme kaikkia vastanneita!

Lisätietoja antaa:

  • Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät kysymykset: NewReportingSystem(at)finanssivalvonta.fi