Tiedoksianto 2.12.2016 – 17/2016

Liechtensteinin valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön likvidaatiomenettelyn aloittamisesta ja selvittäjän nimeämisestä

Liechtensteinin valvontaviranomainen Financial Market Authority (FMA) on 18. marraskuuta 2016 ilmoittanut, että tuomioistuin (Fürstliches Landgericht) aloittaa Gable Insurance AG -nimisen vakuutusyhtiön likvidaatiomenettelyn. Selvittäjäksi on nimitetty Batliner Wanger Batliner Attorneys at Law Ltd, jolle vakuutuksenottajien ja muiden osapuolten oikeudellista asemaa koskevat tiedustelut tulee osoittaa (gable@bwb.li).

Likvidaatiomenettelyn seurauksena vakuutusyhtiötä on muun muassa kielletty vapaasti määräämästä omaisuudestaan. FMA jatkaa Liechtensteinin vakuutusvalvontaa koskevan lain (Versicherungsaufsictsgesetz 128 § 5) mukaisesti toimenpiteitä vakuutusyhtiön toimiluvan peruuttamiseksi.

Tuomioistuimen päätös aloittaa likvidaatiomenettely julkaistiin Liechtensteinin virallisessa lehdessä 18. marraskuuta. Liechtensteinin vakuutussopimuslain (Versicherungsvertragsgesetz 31 § 1) mukaan vakuutussopimukset päättyvät automaattisesti, kun neljä viikkoa on kulunut siitä päivästä, jolloin päätös likvidaatiomenettelyn aloittamisesta julkaistiin.  

FMA tiedottaa asiasta kotisivuillaan (www.fma-li.li).

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavan lainkohdan mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a § ja 15 b §.