Tiedoksianto 28.12.2018 – 5/2018

Poikkeuslupa Suomen valtiolle ja Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:lle arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Altia Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös FIVA 10/02.05.05/2018

Finanssivalvonta on 11.12.2018 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Suomen valtiolle ja Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:lle poikkeusluvan arvopaperi­mark­kina­lain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Altia Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa Finanssivalvonta.fi sekä 18.1.2019 saakka  Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 28.12.2018 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitus­osoituk­sessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asian­osaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

markkinavalvoja Marianne Demecs, puh. 09 183 5366.

Helsingissä 28.12.2018

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)