Tiedoksianto 8.1.2019 – 1/2019

Poikkeuslupa Oivor AB:lle arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Rovio Entertainment Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös FIVA 9/02.05.05/2018

Finanssivalvonta on 11.12.2018 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Oivor AB:lle poikkeusluvan arvopaperi­mark­kina­lain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Rovio Entertainment Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa www.finanssivalvonta.fi sekä 29.1.2019 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 8.1.2019 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitus­osoituk­sessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asian­osaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

Markkinavalvoja Marianne Demecs, puh. 09 183 5366.

Helsingissä 8.1.2019

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)