Tiedoksianto 17.9.2021 – 4/2021

Poikkeuslupa Rettig Group Oy Ab:lle ja Rettig Capital Oy Ab:lle arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Virala Acquisition Company Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös FIVA 17/02.05.05/2021

Finanssivalvonta on 7.9.2021 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Rettig Group Oy Ab:lle ja Rettig Capital Oy Ab:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Virala Acquisition Company Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa www.finanssivalvonta.fi sekä 8.10.2021 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 17.9.2021 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

Markkinavalvoja Marianne Demecs, puh. 09 183 5366.

Helsingissä 17.9.2021

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)