Tiedoksianto 30.11.2022 – 3/2022

Poikkeuslupa Simula Invest Oy:lle ja Aarne Simulalle AML:n 11 luvun 22 §:n mukaisista määräajoista ja 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Soprano Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös FIVA/2022/1397

Finanssivalvonta on 14.11.2022 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Simula Invest Oy:lle ja Aarne Simulalle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 22 §:n 2 momentin mukaisista määräajoista ja arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Soprano Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa www.finanssivalvonta.fi sekä 21.12.2022 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 30.11.2022 Finanssivalvonnan verkkosivuilla, Helsingin Sanomissa sekä Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Finanssivalvonnan verkkosivuilla.

Lisätietoja: Markkinavalvoja Marianne Demecs, puh. 09 183 5366.

Helsingissä 30.11.2022

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)