Valvottavatiedote 20.6.2013 – 48/2013

Arvopaperimarkkinoiden toimintaa koskevat määräykset ja ohjeet annettu

Finanssivalvonta on antanut seuraavat arvopaperimarkkinoiden toimintaa koskevat määräykset ja ohjeet:

 • Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto (6/2013)
 • Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus (7/2013)
 • Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen (8/2013)
 • Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus (9/2013)
 • Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus (10/2013)
 • Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen (11/2013)
 • Kaupparaportointi (12/2013)
 • Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri (13/2013)
 • Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet (14/2013).

Liikkeeseenlaskijoiden julkista ja yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä koskevat ohjeet ja määräykset sisältyvät edelleen Finanssivalvonnan standardiin 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit, jota on samassa yhteydessä muutettu.

Arvopaperimarkkinalain siirtymäsäännöksen mukaan liikkeeseenlaskijoiden julkisiin sisäpiiri-ilmoituksiin ja -rekistereihin sovelletaan kumottavan arvopaperimarkkinalain säännöksiä siihen saakka, kunnes valtiovarainministeriö antaa asetuksen uuden arvopaperimarkkinalain säännösten soveltamisesta. Sen sijaan yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämiseen sovelletaan uuden arvopaperimarkkinalain säännöksiä. Standardi 5.3. siirretään osaksi Finanssivalvonnan uutta määräys- ja ohjekokoelmaa sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö on antanut edellä mainitun asetuksen uusien säännösten soveltamisesta.

Määräykset ja ohjeet sekä standardimuutos tulevat voimaan 1.7.2013.

Määräysten ja ohjeiden sisältö ja tavoite

Nyt annetuilla määräyksillä ja ohjeilla siirrettiin arvopaperimarkkinoiden toimintaa koskevat standardit osaksi Finanssivalvonnan uutta määräys- ja ohjekokoelmaa. Samassa yhteydessä määräyksiin ja ohjeisiin on tehty tarvittavat sisältömuutokset ottaen huomioon:

 • uudistettu arvopaperimarkkinasääntely
 • muutettu esitedirektiivi1  ja komission esiteasetus2
 • Finanssivalvonnan viimeaikaiset tulkinnat.

Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolia koskevat määräykset ja ohjeet ovat aihealueelta, jolta ei ole aiemmin annettu standardia.

Osaan määräyksistä ja ohjeista sisältyy uusia velvoittavia Finanssivalvonnan määräyksiä, jotka perustuvat arvopaperimarkkinalaissa Finanssivalvonnalle säädettyyn määräyksenantovaltuuteen tai -velvoitteeseen tai eräisiin komission täytäntöönpanodirektiiveihin.

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on saattaa toimijoiden tietoon arvopaperimarkkinoiden toimintaa koskevat Finanssivalvonnan määräykset sekä Finanssivalvonnan suosituksia ja tulkintoja. Tulkinnoilla pyritään vastaamaan niihin kysymyksiin, joita Finanssivalvonnalle usein esitetään siitä, miten Finanssivalvonta lainsäädäntöä tulkitsee. Tulkinnoilla edistetään myös viranomaisen toiminnan läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta. Suosituksilla ja tulkinnoilla annetaan myös pienille yhtiöille näiden toivomaa ohjeistusta ja mahdollisuus sijoittajainformaation kehittämiseen. Finanssivalvonta esittää määräyksissä ja ohjeissa myös käytännön soveltamis- ja menettelyohjeita sekä esimerkkejä.

Kaikki uudet määräykset ja ohjeet annetaan myös ruotsinkielisinä. Ruotsinkieliset määräykset ja ohjeet ovat saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa viimeistään 28.6.2013. Lisäksi määräyksistä ja ohjeista julkaistaan myöhemmin myös englanninkieliset käännökset.

Kumotut standardit

Määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan standardit kokonaan:

 • Säännöllinen tiedonantovelvollisuus (5.1)
 • Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto (5.2a)
 • Liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuus (5.2b)
 • Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus (5.2c)
 • Sijoitussuositukset ja hyväksyttävät markkinatavat (5.5)
 • Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle (RA2.1)
 • Kaupparaportointi (RA5.1).

Seuraavat Finanssivalvonnan standardit kumotaan osittain:

 • Standardista 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit kumotaan markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevat osuudet.
 • Standardista 2.4 Asiakkaan tunteminen - rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä markkinoiden väärinkäytön estäminen kumotaan luvut 6 ja 7.

Saadut lausunnot

Määräys- ja ohjeluonnoksiin pyydettiin lausuntoja 15.2.2013 mennessä 26 taholta. Lausuntoja saatiin 16 lausunnonantajalta. Osa lausunnonantajista lausui vain osasta määräys- ja ohjeluonnoksia. Lisäksi kolme lausunnonantajaa ilmoitti, ettei heillä ollut lausuttavaa luonnoksista.

Annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenvedot määräys- ja ohjekohtaisesti. Osa lausunnonantajista esitti yleisiä kommentteja, jotka koskivat kaikkia lausunnolla olleita määräyksiä ja ohjeita. Yleiset kommentit koskivat muun muassa hyvää arvopaperimarkkinatapaa, Finanssivalvonnan ohjeiden oikeudellista luonnetta, määräysten ja ohjeiden rakennetta sekä määräysten ja ohjeiden yhdenmukaisuutta lainsäädännön ja pörssin sääntöjen kanssa. Yleisistä kommenteista on laadittu erillinen palauteyhteenveto.

Palauteyhteenvedot ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa kunkin määräyksen ja ohjeen yhteydessä.

Liitteet ja lisätietojen antajat

Määräykset ja ohjeet 6/2013 Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto

 • Lisätietoja antaa markkinavalvoja Maria Rekola, puhelin 010 831 5265 tai sähköposti maria.rekola(at)finanssivalvonta.fi.

Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus

Lisätietoja antavat

 • markkinavalvoja Anu Lassila-Lonka, puhelin 010 831 5566 tai sähköposti anu.lassila-lonka(at)finanssivalvonta.fi ja
 • markkinavalvoja Minna Toiviainen, puhelin 010 831 5219 tai sähköposti minna.toiviainen(at)finanssivalvonta.fi.

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen

 • Lisätietoja antaa johtava asiantuntija Ville Kajala, puhelin 010 831 5226 tai sähköposti ville.kajala(at)finanssivalvonta.fi.

Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus

 • Lisätietoja antaa johtava asiantuntija Ville Kajala, puhelin 010 831 5226 tai sähköposti ville.kajala(at)finanssivalvonta.fi.

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus

 • Lisätietoja antaa lakimies Pia Ovaska, puhelin 010 831 5296 tai sähköposti pia.ovaska(at)finanssivalvonta.fi.

Määräykset ja ohjeet 11/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen

 • Lisätietoja antaa markkinavalvoja Tuula Tauru, puhelin 010 831 5257 tai sähköposti tuula.tauru(at)finanssivalvonta.fi.

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi

Lisätietoja antavat

 • markkinavalvoja Jyrki Kiviniemi, puhelin 010 831 5423 tai sähköposti jyrki.kiviniemi(at)finanssivalvonta.fi tai
 • markkinavalvoja Sirpa Luoma, puhelin 010 831 5353 tai sähköposti sirpa.luoma(at)fiva.fi.

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri

 • Lisätietoja antaa lakimies Pia Ovaska, puhelin 010 831 5296 tai sähköposti pia.ovaska(at)finanssivalvonta.fi.

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet

 • Lisätietoja antaa markkinavalvoja Leena Savolainen, puhelin 010 831 5382 tai sähköposti leena.savolainen(at)finanssivalvonta.fi.

Finanssivalvonnan standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit

 • Lisätietoja antaa lakimies Pia Ovaska, puhelin 010 831 5296 tai sähköposti pia.ovaska(at)finanssivalvonta.fi.

 

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston esitedirektiiviä 2003/71/EY muutettiin direktiivillä 2010/73/EU, muutokset tuli kansallisesti saattaa voimaan 1.7.2012 mennessä.

2) Komission esiteasetusta (EY) N:o 809/2004 on muutettu kolmella komission delegoidulla asetuksella vuoden 2012 aikana.