Valvottavatiedote 27.6.2013 – 51/2013

Baselin pankkivalvontakomitea vaatii tehokasta vuorovaikutusta pankkivalvojien ja tilintarkastajien välille

Baselin pankkivalvontakomitean mukaan finanssikriisi ei ainoastaan paljastanut heikkouksia pankkien sisäisessä valvonnassa ja hallintotavoissa, vaan toi myös esiin pankkien tilintarkastuksen laadun kehittämistarpeen. Pankkivalvontakomitea katsoo tilintarkastuksen olevan kiinteä osa valvontajärjestelmää, jossa korkealaatuinen tilintarkastus edistää taloudellisen vakauden ylläpitämistä finanssisektorilla.

Baselin pankkivalvontakomitea on julkaissut konsultaatiolle dokumentin External Audits of Banks, jonka kommentointiaika päättyi 21.6.2013.1 Dokumentti tulee korvaamaan komitean aikaisemmat dokumentit The relationship between banking supervisors and bank´s external auditors2 ja External audit quality and banking supervision3. Samassa yhteydessä Baselin pankkivalvontakomitea julkisti tilintarkastusstandardeja laativalle elimelle eli International Auditing and Assurance Standards Board:lle (IAASB) lähettämänsä kommenttikirjeen, jossa komitea kehottaa norminantajaa kehittämään tilintarkastusstandardeja siten, että pankkien tilintarkastuksissa sovellettaisiin tiukempia ohjeita.

Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA) arvioi myöhemmin Baselin pankkivalvontakomitean aloitetta Euroopan pankkivalvonnan näkökulmasta.

Pankkivalvojan odotukset kirjattuina 16 suositukseen

Baselin pankkivalvontakomitea ehdottaa 16 suositusta, jotka komitean mielestä kehittäisivät tilintarkastuksen laatua ja siten parantaisivat pankkivalvonnan tehokuutta ja finanssimarkkinoiden vakautta.

Suositukset ovat jaoteltavissa neljään pääalueeseen

  • miten tilintarkastajat voivat suorittaa tehtäviään tehokkaammin (suositukset 1–6)
  • miten pankkien tarkastusvaliokunnat voivat edistää tilintarkastuksen laatua valvoessaan tilintarkastajia (suositukset 7–11)
  • miten tilintarkastajien ja pankkivalvojien välinen tiivis yhteistyö voi edistää hyödyllisen tiedon välittymistä puolin ja toisin (suositukset 12–14)
  • miten säännöllinen keskustelu pankkivalvojien ja tilintarkastusvalvojien välillä voi edistää pankkien tilintarkastuksen laatua (15–16).

Suosituksia sovellettaisiin suhteellisuusperiaatetta noudattaen, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi pankin tai konsernin koko, monimutkaisuus, rakenne, taloudellinen merkittävyys ja riskiprofiili vaikuttavat soveltamiseen. Kansallisten pankkivalvojien tehtävänä olisi viestittää suositusten sisältöä valvottaville ja niiden tilintarkastajille.

Finanssivalvonta katsoo, että pankkivalvontakomitean ehdottamat suositukset edesauttaisivat sekä pankkien että muiden Finanssivalvonnan valvottavien tilintarkastuksen laatua.

Tehokas vuorovaikutus tilintarkastajien, tarkastusvaliokuntien, pankkivalvojien ja tilintarkastusvalvojien välillä

Pankkien tilintarkastuksen laadun parantamiseen liittyvät suositukset käsittelevät tilintarkastajan erityisosaamista, riippumattomuutta, ammatillista harkintaa ja laadunvalvontaa. Lisäksi pankkivalvontakomitea painottaa pankkien tilinpäätösten erityisalueiden hyvää tilintarkastusta. Käypään arvoon arvostaminen, lainojen arvostaminen, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja toiminnan jatkuvuuden arvioiminen vaativat tilintarkastajalta erityisosaamista ja perusteellista ammatillista harkintaa laadukkaan tilintarkastuksen toteuttamiseksi.

Toisena tärkeänä tilintarkastuksen laadun parantamisen tekijänä pankkivalvontakomitea näkee tarkastusvaliokuntien suorittaman tilintarkastajan valvonnan tehokkuuden4. Tehokas valvonta edellyttää, että tarkastusvaliokunnan ja tilintarkastajan välillä olisi suora, avoin ja vastavuoroista arvostusta sisältävä vuorovaikutussuhde. Pankkivalvontakomitea katsoo myös, että tarkastusvaliokuntien tulee olla järkevin perustein muodostettuja ja niiden tulisi hoitaa vastuullisesti sekä osaavasti niille osoitettuja valvontatehtäviä. Valvontatehtävät liittyvät muun muassa tilintarkastajan valinnan valmisteluun, tilintarkastajan riippumattomuuteen, tilintarkastuspalkkioihin ja tilintarkastajan työn seurantaan.

Lisäksi Baselin pankkivalvontakomitea katsoo pankkivalvojan ja tilintarkastajan välisen suhteen sekä pankkivalvojan ja tilintarkastusvalvojan välisen kommunikoinnin merkityksellisiksi tekijöiksi tilintarkastuksen laadun parantamiseksi. Pankkivalvontakomitea korostaa, että sekä pankkivalvojilla että tilintarkastajilla on hallussaan paljon tietoa, jolla on merkitystä toisen osapuolen tehtävien laadukkaalle suorittamiselle. Vuorovaikutuksella tulisi pyrkiä edistämään tällaisten tietojen välittymistä ja niiden hyödyntämistä.

Pankkivalvojan ja tilintarkastusvalvojan välinen vuorovaikutussuhde on ensimmäistä kertaa otettu selkeäksi osaksi finanssimarkkinoiden vakauden edistämistä. Molemmilla valvojilla on vahva yhteinen intressi tilintarkastuksen laadun varmistamiseksi. Pankkivalvojien erityisen tehtävän ja aseman takia finanssimarkkinoilla pankkivalvojat pystyvät tunnistamaan tilanteita, jotka liittyvät mahdollisesti myös tilintarkastuksen laatuun sekä sektori- että pankkikohtaisesti. Pankkivalvontakomitea katsoo, että tietojen vaihto edistäisi tilintarkastusvalvonnan tehokkuutta, mutta välillisesti myös pankkivalvontaa.

Lisätietoja antaa

tilinpäätösasiantuntija Ingalill Aspholm, puhelin 010 831 5347.

Liite

Suositusten neljä pääaluetta

 

1) Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Documents, External Audits of Banks, Issued for comment by 21 June 2013, March 2013, http://www.bis.org/publ/bcbs244.htm.
2) Basel Committee on Banking Supervision, The relationship between banking supervisors and banks´external auditors, January 2002, http://www.bis.org/publ/bcbs87.htm.
3) Basel Committee on Banking Supervision, External audit quality and banking supervision, December 2008, http://www.bis.org/publ/bcbs146.htm.
4) Pankkivalvontakomitean mainitsemat tarkastusvaliokunnan tehtävät on ymmärrettävä hallitusta avustaviksi valmisteleviksi tehtäviksi. Näitä tarkastusvaliokunnan tehtäviä voi hoitaa myös koko hallitus, mikäli pankilla ei ole erillistä tarkastusvaliokuntaa.