Valvottavatiedote 20.6.2013 – 50/2013

Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevat määräykset ja ohjeet 16/2013 voimaan osittain 1.7.2013 ja osittain 1.10.2013

Finanssivalvonta on antanut finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevat määräykset ja ohjeet 16/2013. Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan lukujen 1–4, 6 ja 9–11 osalta 1.7.2013 alkaen. Luvut 5, 7 ja 8 tulevat voimaan 1.10.2013 alkaen.

Määräysten ja ohjeiden sisältö

Määräykset ja ohjeet kuuluvat Finanssivalvonnan uuteen määräys- ja ohjekokoelmaan. Sääntelyn tavoitteena on edistää asiakassuhteissa noudatettavien menettelytapojen hyvän tavan mukaisuutta ja siten lisätä asiakkaiden luottamusta finanssipalvelujen tarjoajiin ja finanssimarkkinoiden toimintaan. Asiakkaiden tulisi voida tehdä finanssipalveluja koskevat päätöksensä riittävän ja olennaisen tiedon perusteella. Keskeisenä tavoitteena on myös asiakkaan edun toteutuminen finanssipalveluja tarjottaessa.

Määräyksiä ja ohjeita valmisteltaessa on otettu huomioon niin sanotun arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutukset sekä toimialakohtaiseen sääntelyyn että Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksiin.

Asiakassuhteissa noudatettavia menettelytapoja käsitellään seuraavissa Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa: Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevat määräykset ja ohjeet (16/2013), Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointia koskevat määräykset ja ohjeet (15/2013) ja Asiakassopimuksia koskevat määräykset ja ohjeet. Viimeksi mainittu on parhaillaan valmisteilla. Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevat määräykset ja ohjeet sisältävät osaltaan lakisääteiseen tiedonantovelvollisuuteen liittyviä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita, joita ei käsitellä Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointia koskevissa määräyksissä ja ohjeissa.

Finanssivalvonnan voimassa olevista säännöksistä kumotaan

 1. Rahoitussektorin standardi 2.1 Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat (dnro 6/120/2006), 1.7.2013 alkaen luvun 5.1 kohta 3, luku 5.2 sekä luvut 7 ja 8 ja muilta osin 1.10.2013 alkaen.
 2. Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 11/2012 Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (MiFID) soveltuvuusvaatimuksista eräiltä osin (FIVA 12/01.00/2012), 1.7.2013 alkaen.
 3. Rahoitussektorin standardista 6.1 Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta (dnro 1/101/2011), 1.10.2013 alkaen luku 8.
 4. Vakuutusvalvontaviraston antamasta määräys- ja ohjekokoelmasta vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille (dnro 9/101/2011), 1.10.2013 alkaen osa I, kohta 3.
 5. Vakuutusvalvontaviraston antamasta määräys- ja ohjekokoelmasta vakuutusedustajaksi rekisteröintiä hakeville ja vakuutusedustajille (dnro 7/101/2010), 1.10.2013 alkaen luku 6.
 6. Vakuutusvalvontaviraston antama kannanotto Hyvä myyntitapa henki- ja eläkevakuutusten henkilöasiakasmarkkinoinnissa (dnro 9/002/2007) 1.10.2013 alkaen ja
 7. Rahoitustarkastuksen antama kannanotto K/35/2000 Rahoituspalvelut tietoverkoissa (dnro 1/110/2000).

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

Menettelytapavalvonta-osastolla

 • markkinavalvoja Eeva-Liisa Raitanen, puhelin 010 831 5553 (luottolaitostoiminta)
 • markkinavalvoja Anu Ranta, puhelin 010 831 5395 (sijoituspalvelut)
 • markkinavalvoja Päivi Turunen, puhelin 010 831 5557 (vakuutusyhtiöt)
 • markkinavalvoja Janne Sinisalo, puhelin 010 831 5556 (vakuutusedustus)

Riskienvalvonta-osastolla

 • riskiasiantuntija Anne Nisén, puhelin 010 831 5211 (maksupalvelut).

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 16/2013: Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat