Valvottavatiedote 13.2.2013 – 12/2013

Pankkien menettelytavat Euribor-korkoja vahvistettaessa

Euroopan pankkivalvontaviranomainen EBA on antanut 11.1.2013 suosituksen Euribor-paneeliin osallistuvien pankkien valvonnasta, EBA Recommendations on supervisory oversight of activities related to banks´ Euribor panel participation. Suosituksen tarkoituksena on vahvistaa Euribor-paneeliin osallistuvien pankkien luotettavan  hallinnon ja valvonnan järjestämistä.

EBAn suosituksessa asetetaan valvovan viranomaisen Euribor-paneeliin osallistuvien pankkien valvonnalle erityisvaatimuksia, kuten sen varmistaminen, että viitekorkojen vahvistamismenettely on huomioitu pankin riskienhallinta- ja valvontapolitiikassa. Suositus edellyttää, että Euribor-paneeliin osallistuvilla pankeilla on vahvistetut menettelytapaohjeet viitekorkojen vahvistamiseen. Menettelytapaohjeissa tulee EBAn suosituksessa tarkemmin määritellyillä tavoilla huolehtia intressiristiriitojen välttämisestä ja vahvistaa riittävät sisäisen valvonnan menetelmät menettelytapaohjeiden noudattamisen varmistamiseksi. Finanssivalvonta noudattaa valvonnassaan EBAn suositusta.
 
Samanaikaisesti Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA ja pankkivalvontaviranomainen EBA ovat lähettäneet konsultaatiolle Principles for Benchmarks-Setting Processes in Europe -dokumentin. Ehdotuksessa on käsitelty viitekorkojen ja vertailutasojen asettamisperiaatteita ja prosesseille asetettavia vaatimuksia. Periaatteet tulevat Euribor-paneeliin osallistuvien pankkien noudatettavaksi konsultaatiokierroksen jälkeen huhtikuun 2013 loppuun mennessä. Fiva lähestyy Euribor-paneeliin osallistuvia valvottavia, kun lausunnolla olevat periaatteet on vahvistettu.

Lisätietoja antaa

osastopäällikkö Marja Nykänen, puhelin 010 831 5247.