Valvottavatiedote 25.1.2013 – 7/2013

Rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet

Finanssivalvonta on antanut 10.1.2013 rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet.

Määräysten sisältö ja tavoite

Rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa on otettu huomioon EU:n hyväksymät IAS 39:ää (rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen) koskevat sääntelymuutokset ja annetut tulkinnat. Määräyksiin ja ohjeisiin on sisällytetty IFRS 13:een sisältyvät tilinpäätösten vertailtavuutta parantavat käyvän arvon määrittämistä koskevat tarkentavat säännökset ja käypien arvojen esittämistä tilinpäätöksessä koskevat vaatimukset sijoituskiinteistöjä lukuun ottamatta.

Kansallisen lainsäädännön, mm. arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen, ja tilinpäätössääntelyn muutosten vaikutukset on arvioitu ja tehty tarvittavat muutokset määräyksiin ja ohjeisiin.

Määräykset ja ohjeet on saatettu uuteen määräys- ja ohjekokoelmamuotoon. Aiemmin liitteenä olleet tase- ja tuloslaskelmakaavojen täyttöohjeet ja erillisellä standardilla säännellyt raportointivaateet on yhdistetty osaksi määräyksiä ja ohjeita.

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on varmistaa, että valvottavan laatima tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikean ja riittävän kuvan valvottavan taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksellisuudesta. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että valvottavat soveltavat tilinpäätöksen laadintaan liittyviä säännöksiä mahdollisimman yhdenmukaisesti.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.2.2013, ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2013 laadittavaan tilinpäätökseen.

Kumotut määräykset

Määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan standardit:

  • Tilinpäätös ja toimintakertomus (3.1)
  • Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle (RA3.1)
  • Ohje konsolidointiryhmän ja konsernitilinpäätöksen laajuutta koskevan poikkeusluvan hakemisesta (Nro 106.4)
  • Ohje konsolidointiryhmän ja konsernitilinpäätöksen laajuutta koskevan poikkeusluvan hakemisesta (nro 203.25).

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa tilinpäätösasiantuntija Maj-Britt Tapiainen, puhelin 010 831 5380, sähköposti maj-britt.tapiainen(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

 Määräykset ja ohjeet 1/2013