Valvottavatiedote 31.12.2013 – 92/2013

Rahoitussektorin Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit -määräykset ja ohjeet voimaan 1.1.2014

Finanssivalvonta on 9.12.2013 antanut seuraavat määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit 25/2013 sekä Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) 26/2013.

Määräykset ja ohjeet 25/2013: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Tavoite ja sisältö

Omista varoista ja niiden vähimmäismäärästä, eri riskialueiden vakavaraisuusvaatimusten laskennasta, vakavaraisuustietojen julkistamisvaatimuksista sekä suurista asiakasriskeistä säädetään vuodesta 2014 lukien yksityiskohtaisesti EU:n vakavaraisuusasetuksessa (CRR) ja sitä täydentävissä Euroopan pankkiviranomaisen valmistelemissa teknisissä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeissa.

Tekniset standardit annetaan EU-komission päätöksinä tai täytäntöönpanoasetuksina, ja ne ovat sitovaa ja suoraan jäsenmaissa sovellettavaa lainsäädäntöä kuten EU:n vakavaraisuusasetuskin.

Koska edellä mainitun sääntelypohjan muutoksen myötä Finanssivalvonnan määräysten antamisvaltuus rajoittuu merkittävästi, kumoaa Finanssivalvonta vakavaraisuuslaskentaa, vakavaraisuustietojen julkistamista sekä suurten asiakasriskien raportointia koskevat standardinsa. Finanssivalvonta yhdistää kaikki vakavaraisuuden laskentaan ja suuriin asiakasriskeihin liittyvät jäljelle jäävät omat määräyksensä ja ohjeensa yhteen määräykseen.

Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on antaa EU-sääntelyn sallimissa puitteissa valvottaville lisäohjeistusta joistakin vakavaraisuuden laskentaan ja suuriin asiakasriskeihin liittyvistä asioista. Lisäohjeistus liittyy lähinnä EU-säännösten kansalliseen soveltamiseen ja Euroopan pankkiviranomaisen sekä Euroopan pankkiviranomaisen edeltäjän, Euroopan pankkivalvojien komitean CEBSin ohjeisiin ja suosituksiin. Määräykset ja ohjeet sisältävät myös Finanssivalvonnan linjaukset EU:n vakavaraisuusasetuksessa toimivaltaisen viranomaisen harkintavaltaan jätetyistä sääntelyoptioista siltä osin, kun kyse on näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin kuuluvista asiakokonaisuuksista. Yhteisen valvontamekanismin linjaukset toimivaltaisen viranomaisen harkinnassa oleviin asioihin voivat myöhemmin kuitenkin vaikuttaa myös Finanssivalvonnan linjauksiin.

Finanssivalvonta julkaisee tänään erillisen kannanoton, joka sisältää linjaukset myös sellaisiin viranomaisen harkintavallassa oleviin sääntelyoptioihin, jotka eivät kuulu näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Voimaantulo

Nämä määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2014.

Määräykset ja ohjeet 26/2013: Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

Lausuntokierroksen jälkeen Finanssivalvonnassa tehtiin päätös, että Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit -määräykset ja ohjeet -luonnokseen lausuntokierroksella sisältynyt raportointia koskenut luku poistetaan ja raportoinnin toimitusohjeet siirretään erillisiin raportoinnista annettaviin määräyksiin ja ohjeisiin 26/2013: Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP). Tällä tavoin ns. COREP-tiedonkeruuseen kuuluvat maksuvalmiuden raportointia ja kiinteistövakuudelliseen luotonantoon liittyvää tappioraportointia koskevat raportointikokonaisuudet saadaan Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden soveltamispiiriin.

COREP-raportointi on osa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 26.7.2013 julkaisemaa teknistä standardiluonnosta (ITS). Lopullinen, sitova tekninen standardi annetaan EU-komission asetuksena.

Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) -määräysten ja ohjeiden tarkoituksena on kuvata COREP-raportin toimitustapa Finanssivalvonnalle, koska Komission viranomaisraportointia koskevassa täytäntöönpanoasetuksessa toimitustapa jätetään toimivaltaisen viranomaisen määrättäväksi.

Nämä määräykset ja ohjeet koskevat kansallisena määräyksenä myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymiä niistä annetun lain 26 §:n mukaisen suurten asiakasriskien raportointivelvollisuuden osalta.

Kansallisena määräyksenä tulee myös niiden rahastoyhtiöiden omien varojen raportointivelvollisuus, jotka eivät harjoita sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa (omaisuudenhoito).

Näillä määräyksillä ja ohjeilla kumotaan Finanssivalvonnan standardi RA 4.8: Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen.

Nämä määräykset ja ohjeet tulevat voimaan samana päivänä kuin komission edellä mainittu asetus tulee voimaan. Finanssivalvonta ilmoittaa voimaantulosta valvottavatiedotteella.

EBAlla on verkkopalvelussaan kysymyksiä ja vastauksia -sivusto, jonka kautta valvottavat voivat esittää myös raportointiin liittyvän uuden sääntelyn tulkintaan liittyviä kysymyksiä.

Lisätietoja antavat

 • Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit (määräykset ja ohjeet 25/2013): riskiasiantuntija Taina Erovaara-Williams, puhelin 010 831 5422 tai taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi
 • Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) (määräykset ja ohjeet 26/2013): riskiasiantuntija Aleksi Vänttinen, puhelin 010 831 5538 tai aleksi.vanttinen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

 • Määräykset ja ohjeet 25/2013
   Liite 1 , Alaliite 2 , Alaliite 3
   Liite 2
   Liite 3
 • Määräykset ja ohjeet 26/2013
   Liite