Valvottavatiedote 19.2.2013 – 13/2013

Toiminnan ulkoistamista koskevien määräysten ja ohjeiden 1/2012 muutokset tulevat voimaan 1.3.2013

Finanssivalvonta on 13.2.2013 uudistanut ulkoistamista koskevat määräykset ja ohjeet 1/2012.

Määräysten ja ohjeiden sisältö

Finanssivalvonnan ulkoistamista koskevia määräyksiä ja ohjeita on muutettu arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön 1.1.2013 voimaantulleen kokonaisuudistuksen vuoksi (HE 32/2012).  Finanssivalvonnan sääntelyssä on otettu huomioon uuden sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain toiminnan ulkoistamista koskevat säännökset.

Ulkoistamista koskevaa lainsäädäntöä on yhtenäistetty siten, että uuden sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelutoiminnan ulkoistamisesta tulee tehdä Finanssivalvonnalle ilmoitus vain tapauksissa, joissa ulkoistettua toimintaa hoitava taho ei kuulu valvottavan kanssa samaan konsolidointiryhmään tai talletuspankkien yhteenliittymään. 

Lisätiedot

Lisätietoja antaa riskiasiantuntija Tuomo Malin, puhelin 010 831 5324.

Liite

 Määräykset ja ohjeet 1/2012; Ulkoistaminen