Valvottavatiedote 24.10.2013 – 71/2013

Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet 17/2013 voimaan 1.1.2014

Finanssivalvonta on antanut työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet 17/2013. Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2014.

Määräysten ja ohjeiden sisältö

Määräykset ja ohjeet kuuluvat Finanssivalvonnan uuteen määräys- ja ohjekokoelmaan. Niissä käsitellään luotettavaa hallintoa, sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa, toimintojen ulkoistamista ja hankintoja, rahoitusta ja vakavaraisuutta, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä raportointia Finanssivalvonnalle.

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on muun muassa auttaa kassan toimintaa koskevien lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden noudattamista sekä asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista kassan toiminnassa, korostaa kassan hallituksen vastuuta luotettavan hallinnon järjestämisestä, vaikuttaa siihen, että kassan rahoitus ja vakavaraisuus on riittävällä tavalla turvattu sekä varmistaa, että työttömyyskassan laatima tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikean ja riittävän kuvan kassan taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksellisuudesta.

Näillä määräyksillä ja ohjeilla kumotaan Vakuutusvalvontaviraston työttömyyskassoille 17.12.2008 antama määräys- ja ohjekokoelma (Dnro 3/002/2008).

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

  • toimistopäällikkö Marko Aarnio, puhelin 010 831 5562
  • lakimies Jussi Pearlman, puhelin 010 831 5568 (luotettava hallinto, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, riskienhallinta sekä toimintojen ulkoistaminen ja hankinnat)
  • toimistopäällikkö Seppo Juutilainen, puhelin 010 831 5520 (rahoitus ja vakavaraisuus)
  • tilinpäätösasiantuntija Reija Anttila, puhelin 010 831 5343 (kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus)

Liite

Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet 17/2013