Valvottavatiedote 15.4.2014 – 21/2014

ESMA julkaisi hyvät käytänteet strukturoitujen sijoitustuotteiden tuotekehitysprosesseille

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) julkaisi 27.3.2014 näkemyksensä strukturoitujen sijoitustuotteiden tuotekehityksestä ja tuotteiden hallinnoinnissa noudatettavista hyvistä käytänteistä (ESMA Opinion: Structured Retail Products – Good practices for product governance arrangements). ESMA kehottaa kansallisia valvontaviranomaisia edistämään näiden käytänteiden mukaista toimintaa. 

Käytänteet on suunnattu palveluntarjoajille ja niiden tavoitteena on edistää sijoittajansuojaa parantamalla strukturoituja sijoitustuotteita tarjoavien palveluntarjoajien sisäisiä tuotekehitys- ja hallintaprosesseja.

Käytänteissä kuvataan ESMAn odotukset siitä, mitä näkökohtia sijoituspalvelun tarjoajien tulisi ottaa huomioon tuotekehitystyössä, tuotteiden hallinnoinnissa ja jakelussa.

ESMAn mukaan hyviin käytänteisiin kuuluvat mm.

  • tuotekehityksessä määriteltävä strukturoidun tuotteen kohderyhmä, ja että kohderyhmän tarpeet on otettu huomioon tuotteen ominaisuuksia suunniteltaessa
  • tuotteen ja sen kulurakenteen läpinäkyvyys
  • tuotteiden käyttäytymisen arviointi eri markkinaolosuhteissa esim. simuloimalla kohde-etuuksien arvonkehitystä.

Lisäksi palveluntarjoajan hallituksen tulisi huolehtia, että tuotekehitys- ja jakeluprosessit ovat asianmukaisia. Prosesseja tulee valvoa ja arvioida säännöllisesti.

Lisätietoja antavat

  • Ville Kajala, ville.kajala(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5226, ja
  • Merja Junnonen, merja.junnonen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5554.

Liitteet

  • ESMAn lehdistötiedote 27.3.2014: ESMA issues good practices for structured retail product governance
  •  ESMAn hyvät käytänteet strukturoitujen sijoitustuotteiden tuotekehitysprosesseille: Structured Retail Products - Good practices for product governance arrangements
  •  ESMAn lausunto kansallisille viranomaisille 7.2.2014: MiFID practices for firms selling complex products