Valvottavatiedote 1.12.2014 – 79/2014

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön johtoa ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet voimaan 15.12.2014

Määräysten ja ohjeiden tavoite, soveltaminen ja sisältö

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on edistää Solvenssi II -säännösten mukaisen hallintojärjestelmän, mukaan lukien riskienhallinta ja yhtiön oma riski- ja vakavaraisuusarvio, käyttöönottoa soveltamisalaan kuuluvissa toimilupavalvottavissa.

Lisäksi määräykset ja ohjeet esittävät yhtenä kokonaisuutena vakuutusyhtiölain (521/2008, jäljempänä VYL) säännöksiä täydentävät 1.1.2014 voimaan tulleet Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ohjeet vakuutusyhtiön hallintojärjestelmästä ja ennakoivasta riski- ja vakavaraisuusarviosta sekä VYL:n perusteella annettavat muut johtoa ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet.

Finanssivalvonta antaa VYL:n 6 luvun 21 §:ään perustuvat määräykset ja EIOPAn hallintojärjestelmää sekä ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet yhtenä määräysten ja ohjeiden kokonaisuutena, jonka rakenne seuraa VYL 6 luvun hallintojärjestelmää koskevien pykälien jaottelua:

 • vakuutusyhtiön johto ja keskeisistä toiminnoista vastaavat henkilö
 • yleiset hallintovaatimukset
 • riskienhallinta
 • riski- ja vakavaraisuusarvio
 • sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus
 • ulkoistaminen
 • aktuaaritoiminto
 • ryhmän hallintovaatimukset

Määräysten ja ohjeiden laadinnassa on otettu huomioon EIOPAn ohjeiden lisäksi tarpeellisessa määrin Finanssivalvonnan voimassa olevien määräysten ja ohjeiden sekä standardien sisältö, joka koskee VYL 6 luvun pykälien ja EIOPAn ohjeiden aihealueita.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 15.12.2014, lukuun ottamatta operatiivista riskiä koskeva lukua (luku 6.6.), joka tulee voimaan 1.7.2015. 

Finanssivalvonnan voimassaolevista säännöksistä kumotaan

 • Määräykset ja ohjeet 21/2013; Hallintojärjestelmää koskevat ohjeet, Dnro 24/01.00/2013
 • Määräykset ja ohjeet 22/2013; Ennakoivaa riskiarviota (ORSA -periaatteisiin perustuva) koskevat ohjeet, Dnro 27/01.00/2013
 • Määräys- ja ohjekokoelma vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille 15.4.2014, Dnro 9/101/2011: Luvut 4.1.A Muun vakuutusyhtiön kuin työeläkevakuutusyhtiön ja vakuutusomistusyhteisön johdon kelpoisuus sekä 4.2. Sisäinen valvonta, 4.4. Sisäinen valvonta, 4.5. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän sisäinen valvonta, 4.6.Sisäinen tarkastus, 4.7. Riskienhallinta, 4.8. Hyvä hallinto sekä luvun 15.3. Poikkeusoloihin varautuminen.
 • Vakuutusvalvontaviraston kannanotto Dnro 14/499/2002 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen ja sen riippumattomuuden varmistaminen.


Saadut lausunnot

Yhteenveto määräyksistä ja ohjeista annetuista lausunnoista löytyy Finanssivalvonnan verkkopalvelusta sääntely-osiosta.

Lisätietoja määräyksistä ja ohjeista antavat

Instituutiovalvonnassa:

 • Toimistopäällikkö Seppo Juutilainen, puhelin 010 831 5520, seppo.juutilainen(at)finanssivalvonta.fi
 • Lakimies Tiina Granlund, puhelin 010 831 5521, tiina.granlund(at)finanssivalvonta.fi
 • Lakimies Katri Jokinen, puhelin 010 831 5393, katri.jokinen(at)finanssivalvonta.fi
 • Matemaatikko Heli Birling, puhelin 010 831 5532, heli.birling(at)finanssivalvonta.fi
 • Riskiasiantuntija Mikko Sinersalo, puhelin 010 831 5542, mikko.sinersalo(at)finanssivalvonta.fi

Riskienvalvonnassa:

 • Riskiasiantuntija Tuomo Malin, puhelin 010 831 5324, tuomo.malin(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 7/2014: Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön johtoa ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet