Valvottavatiedote 26.3.2014 – 16/2014

Kannanotto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten osavuosikatsauksessa vakavaraisuudesta esitettävistä tiedoista sekä ajankohtaista vakavaraisuustietojen julkistamisesta (Pilari 3)

Kannanotto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten osavuosikatsauksessa vakavaraisuudesta esitettävistä tiedoista

Finanssivalvonta antaa kannanoton luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten osavuosikatsauksessa vakavaraisuudesta esitettävistä tiedoista. Kannanotossa Finanssivalvonta suosittaa, että Finanssivalvonnan antamissa määräyksissä ja ohjeissa 1/2013 "Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus" luvun 8.7 "Vakavaraisuudesta esitettävät tiedot" kohtien 74–79 mukaiset tiedot tulisi korvata kannanoton mukaisilla tiedoilla, kunnes kansallinen lainsäädäntö ja em. määräykset ja ohjeet on saatu päivitettyä EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) mukaiseksi. Kannanotto on tämän tiedotteen liitteenä.

Ajankohtaista vakavaraisuustietojen julkistamisesta (Pilari 3)

EU:n vakavaraisuusasetuksen kahdeksannessa osassa (431 ja 433 artikla) säädetään luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten velvollisuudesta vahvistaa toimintalinjat ja periaatteet vakavaraisuustietojen julkistamiselle.  Toimintalinjoja ja periaatteita määritettäessä on erityisesti arvioitava sitä, antavatko julkistetut tiedot markkinaosapuolille kattavan käsityksen riskiprofiilista ja onko tietoja tarpeen julkistaa useammin kuin kerran vuodessa. 

Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA) tehtäväksi on annettu EU:n vakavaraisuusasetuksen 432 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan laatia ohjeita siitä, miten julkistamisvaatimuksissa huomioidaan olennaisuuteen, liikesalaisuuteen ja luottamuksellisuuteen liittyvät asiat. Lisäksi 433 artiklan mukaan EBAn on annettava ohjeita luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille niiden arvioidessa tarvetta julkistaa tietoja useammin kuin vähintään kerran vuodessa.  Näiden ohjeiden tulee valmistua 31.12.2014 mennessä. 

Omista varoista julkistettavat tiedot

Finanssivalvonta kiinnittää luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten huomiota siihen, että komission täytäntöönpanoasetuksen (EU 1423/2013) 6 artiklan mukaan asetuksen soveltaminen alkaa 31.3.2014. Mikäli ne julkistavat tietoja omista varoista useammin kuin tilinpäätöksen yhteydessä, on julkistamisessa sovellettava komission täytäntöönpanoasetuksessa annettuja malleja. EU:n vakavaraisuusasetuksen 437 artiklan 1 kohdan c-alakohdan mukaan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten on julkistettava myös kaikkien ydinpääomaan (CET1), ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) ja toissijaiseen pääomaan (T2) kuuluvien instrumenttien kaikki ehdot. Komission täytäntöönpanoasetuksen liitteet II ja III sisältävät lisäksi mallin pääomainstrumenttien keskeisten ehtojen julkistamiseksi sekä täyttöohjeet mallille. Liitteet on tarkoitettu EU:n vakavaraisuusasetuksen 437 artiklan 1 kohdan b-alakohdan mukaisten keskeisten tietojen julkistamiseen.  

Lisätietoja antavat

  • lakimies Minna Sahari, puhelin 010 831 5319, sähköposti minna.sahari(at)finanssivalvonta.fi, ja
  • tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, puhelin 010 831 5350, sähköposti marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet