Valvottavatiedote 25.1.2017 – 3/2017

Finanssivalvonta selventää tilinpäätöksen oikeaa ja riittävää kuvaa koskevaa kirjanpitolain muutosta

Finanssivalvonta selventää ottaen huomioon etenkin tilinpäätöksen käyttäjien tarpeet, miten tilinpäätöksen oikeaa ja riittävää kuvaa koskevaa uutta sääntelyä olisi hyvä soveltaa finanssimarkkinoilla. Tämä selvennys koskee finanssisektorin toimijoita, joilla tarkoitetaan Finanssivalvonnan valvottavia sekä listayhtiöitä (ml. First North -yhtiöt), mutta myös muita finanssimarkkinoilla toimivia kuten arvopapereiden tarjoajia silloin, kun nämä yhtiöt soveltavat jäljempänä mainittuja kirjanpitolain kohtia kansalliseen tilinpäätösnormistoon perustuvissa tilinpäätöksissä vuodelta 2016 ja sen jälkeen. 

Kirjanpitolain muutos (29.12.2016/1376) koski muun muassa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen erottamista itsenäisiksi asiakirjoiksi sen jälkeen, kun tilintarkastuslakiin tulleen muutoksen (12.8.2016/622) johdosta toimintakertomus ei ole enää tilintarkastuksen kohteena. Kirjanpitolakiin tehtyä muutosta sovelletaan 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta laadittaviin tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin.

Tilinpäätöksen yksin annettava oikea ja riittävä kuva

Toimintakertomus on kirjanpitolain muutoksella eriytetty oikean ja riittävän kuvan vaatimuksesta. Muutoksen myötä tilinpäätöksen tulee yksin antaa oikea ja riittävä kuva kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lakiin lisättiin kuitenkin tähän yhteyteen uusi virke, jonka mukaan tietoja, jotka on tämän taikka muun lain mukaan ilmoitettava toimintakertomuksessa, ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa liitetiedoissa (KPL 3:2.2 §). Tästä seuraa, että lakisääteisesti toimintakertomukseen sisällytettävien tietojen esittäminen pelkästään toimintakertomuksessa riittää silloinkin, kun tilinpäätös ei yksin täytä oikean ja riittävän kuvan vaatimusta. Finanssivalvonnan arvion mukaan uusi sääntely johtaa kyseisten tietojen esittämisen ja tilintarkastuksen osalta erilaisiin käytänteisiin.

Lakisääteisesti toimintakertomukseen sisällytettävien tietojen esittäminen

Kirjanpitolainsäädäntöön tehdystä lisäyksestä huolimatta Finanssivalvonta katsoo perustelluksi, että finanssisektorin toimija esittäisi tilinpäätöksen oikeaan ja riittävään kuvaan vaikuttavat lainsäädäntöön perustuvat toimintakertomukseen sisällytettävät tiedot toimintakertomuksen lisäksi tilinpäätöksen liitetiedoissa. Olennaisuutta arvioitaessa Finanssivalvonta katsoo, että olennaisuusrajaa ei tulisi asettaa liian korkeaksi. Tällöin tilinpäätöksen lukija voi olla vakuuttunut siitä, että tilinpäätös yksin antaa oikean ja riittävän kuvan.

Finanssivalvonnan arvion mukaan tällaisia kahteen kertaan esitettäviä tietoja ei olisi paljon eikä niiden kahteen kertaan esittäminen ole nykyteknologialla ongelma. Kahteen kertaan esitettävillä tiedoilla Finanssivalvonta tarkoittaa tässä sellaisia tilinpäätöstietoja, jotka selittävät tilinpäätöstä ja vaikuttavat tilinpäätöksen oikeaan ja riittävään kuvaan, muttei kaikkea muuta toimintakertomuksen sisältämää taloudellista informaatiota kuten esimerkiksi vakavaraisuustietoja. Käytännettä puoltaa myös se, että toimintakertomuksen poistuttua tilintarkastuksen kohteesta kyseiset tiedot olisivat automaattisesti tilinpäätökseen sisältyvinä tilintarkastuksen kohteena. IFRS-standardit ja yleinen kansainvälinen käytäntö lähtevät siitä, että tilinpäätös antaa yksin oikean ja riittävän kuvan.

Lisätietoja antavat

  • Tiina Visakorpi, toimistopäällikkö, tiina.visakorpi(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5383
  • Virpi Haaramo, johtava tilinpäätösasiantuntija, virpi.haaramo(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5355