Valvottavatiedote 22.8.2017 – 47/2017

Määräykset ja ohjeet *8/2017 "Valvojan arviointimenettelyä varten kerättävät ICAAP- ja ILAAP-tiedot"

Finanssivalvonta on antanut 11.7.2017 ohjeet ja määräykset valvojan arviointiprosessia varten kerättävistä ICAAP- (valvottavan sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettely) ja ILAAP- (valvottavan sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettely) tiedoista.

Määräysten ja ohjeiden sisältö

Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) antamat ohjeet EBA/GL/2016/10 valvojan arviointiprosessia varten kerättävistä ICAAP- ja ILAAP-tiedoista.

Määräykset ja ohjeet tarkentavat erityisesti sitä, mitä tietoja toimivaltaisten viranomaisten on kerättävä valvottavilta tehdessään EBA/GL/2014/13:n (Ohjeet valvojan arviointiprosessin yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä) mukaisen valvojan arvioinnin (SREP). Siten ohjeen voimaantulo vaikuttaa valvottavien ICAAP:n ja ILAAP:n sisältämiin tietoihin sekä tietojen toimitustapoihin, vaikka ohjetta ei ole suoranaisesti annettu valvottavien noudatettavaksi. Jatkossa Finanssivalvonta määrää ajankohdat, joihin mennessä valvottavien tulee toimittaa ohjeessa mainitut tiedot. Toimivaltaiselle viranomaiselle on kuitenkin jätetty harkintavaltaa ICAAP- ja ILAAP-tietojen toimitustiheydestä ja tietoerien tarkkuustasosta silloin, kun kyseessä oleva valvottava kuuluu muuhun kuin SREP-ohjeen 2.4. kohdan mukaiseen luokkaan 1.  

Finanssivalvonnan nykyinen ohje Standardi 4.2 Valvottavan vakavaraisuuden hallinnasta jää toistaiseksi voimaan ja sitä sovelletaan rinnakkain tämän ohjeen ja määräyksen rinnalla. Standardi 4.2 käsittelee vakavaraisuuden hallinnan prosessin järjestämistä sekä prosessille asetettuja laadullisia tavoitteita, mutta ei ole ohjeistanut tietojen toimittamista toimivaltaiselle viranomaiselle. Siten päällekkäisyyttä tämän määräyksen ja ohjeen kanssa ei ole, eikä standardia 4.2 ole tarpeellista kumota.

Valvottavan vakavaraisuuden hallinnan prosessiin ja sisältöön vaikuttaa välillisesti myös EBAn edellä mainittu ohje, GL/2014/13, jonka mukaan toimivaltaisten viranomaisten tulee arviointi tehdä. Ohjeessa on kuvattu eri riskialueiden arviointia sekä ICAAP:n ja ILAAP:n laadullista arviointia. EBA osoitti ohjeensa toimivaltaisille viranomaisille, ja sen sisältö on myös sellainen, ettei valvottavien ole mahdollista sitä sellaisenaan noudattaa. Ohjeessa on kuvattu ne yhteiset menettelyt ja menetelmät, joita toimivaltaiset viranomaiset käyttävät päättäessään valvojan arvion eri tekijöiden laadusta ja antaessaan arvosanat näille elementeille. Finanssivalvonta suosittaakin, että valvottavat perehtyvät ohjeeseen voidakseen paremmin määrittää oman ICAAP- ja ILAAP-arvionsa sisällön laadun ja kattavuuden.

Määräykset ja ohjeet *8/2017 koskee Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa olevia instituutioita.

Määräyksen voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.9.2017.

Lisätietoja antavat

  • Erika Penttilä, vastuuvalvoja, puhelin 09 183 5270, erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi
  • Juhana Virkkunen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5523, juhana.virkkunen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

*) Määräysten ja ohjeiden numero korjattu 23.8.2017.