Valvottavatiedote 28.11.2017 – 64/2017

Merimieseläkekassan hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet 10/2017 voimaan 1.12.2017 ja palkitsemista ja työeläkelaitosten välisiin vastuunsiirtoihin kytkettyjä omaisuusjärjestelyjä koskevien kannanottojen kumoaminen

Finanssivalvonta on 30.10.2017 antanut Merimieseläkekassan hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet.

Määräyksissä ja ohjeissa hallinnolla tarkoitetaan Merimieseläkekassan johdon kelpoisuutta, johdon kelpoisuuden ja hyvämaineisuuden yhteisarviointia, hyvää hallintoa, sisäistä valvontaa, compliancea, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa, hyvän vakuutustavan valvontaa, sijoitustoiminnan järjestämistä ja sijoitussuunnitelmaa ja raportointia, luotonottoa ja siitä Finanssivalvonnalle tehtäviä ilmoituksia sekä luottohäiriöriskinvaihtosopimuksia, varautumista valmius- ja puolustustilalain mukaisiin poikkeusoloihin sekä työkyvyttömyysriskin hallintaa.
Määräysten ja ohjeiden voimaantulon johdosta kumotaan Finanssivalvonnan kannanotot 1/2010 Palkitsemiseen liittyvä kannanotto, 1/2011 Palkitsemisjärjestelmiä koskevan kannanoton päivitys sekä 3/2010 Työeläkelaitosten välisiin vastuunsiirtoihin kytketyt omaisuusjärjestelyt.

Uudistuksen sisältö

Merimieseläkekassan hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden uudistamisen tavoitteena on Merimieseläkekassan toiminnan selkeyttäminen, hallinnon asianmukaisen järjestämisen edistäminen, hallinnon selkeyden ja ymmärrettävyyden ja sitä kautta valvottavuuden parantaminen sekä Merimieseläkekassan varojen käytön valvottavuuden parantaminen.

Määräysten ja ohjeiden muutosten voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.12.2017.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu lausuntoyhteenveto. Lausuntoyhteenveto on nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

  • Mikko Kuusela, toimistopäällikkö, p. 09 183 5525 tai mikko.kuusela(at)finanssivalvonta.fi
  • Kaisa Forsström, osastopäällikkö, p. 09 183 5252 tai kaisa.forsstrom(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 10/2017 Merimieseläkekassan hallinto