Valvottavatiedote 13.7.2018 – 40/2018

EBAn Ohjeet hallinnosta ja ohjauksesta sekä EBAn ja ESMAn Ohjeet soveltuvuuden arvioinnista voimaan 30.6.2018

​Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) Ohjeet hallinnosta ja ohjauksesta (EBA/GL/2017/11) sekä yhdessä Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) kanssa annetut Ohjeet johdon jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten (EBA/GL/2017/12) tulivat voimaan 30.6.2018. Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle ja ESMAlle aikovansa noudattaa ohjeita tekemättä varauksia niiden sisältöön.

​EBA on antanut ohjeet asetuksen (EU) N:0 1093/2010 *) 16 artiklan perusteella. Asetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaan toimivaltaisten viranomaisten ja finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan ohjeita. Ohjeet sisältävät kuitenkin joitakin sellaisia vaatimuksia, joiden osalta Finanssivalvonta haluaa varmistaa, etteivät kansallinen lainsäädäntö ja ohjeet ole ristiriidassa keskenään. Tämä voi johtaa mahdollisiin sääntelyn uudistustarpeisiin. Finanssivalvonta sisällyttää ohjeet osaksi määräys- ja ohjekokoelmaansa myöhemmin vuoden 2018 aikana.

Ohjeiden tausta

Ohjeet hallinnosta ja ohjauksesta koskevat luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä 30.6.2018 lähtien. Valvottavilla on ollut mahdollisuus perehtyä tulevaan sääntelyyn EBAn toimialakuulemisen yhteydessä antamalla kirjallisia kommentteja 28.10.2016–28.1.2017 tai osallistumalla kuulemistilaisuuteen 5.1.2017. EBA julkaisi 26.9.2017 loppuraportin toimialan esittämistä kommenteista ja niiden huomioon ottamisesta lopullisessa ohjeessa. Ohjeet löytyvät EBAn verkkopalvelusta, kieliversiot löytyvät alasvetovalikosta valitsemalla 'Download Guidelines'.

Ohjeet johdon jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arvioinnista koskevat luottolaitoksia, rahoitusalan holding- ja sekaholdingyhtiöitä ja sijoituspalveluyrityksiä 30.6.2018 lähtien. Valvottavilla on ollut mahdollisuus perehtyä tulevaan sääntelyyn EBAn ja ESMAn toimialakuulemisten yhteydessä antamalla kirjallisia kommentteja 28.10.2016–28.1.2017 tai osallistumalla kuulemistilaisuuteen 5.1.2017. EBA ja ESMA julkaisivat 26.9.2017 loppuraportin toimialan esittämistä kommenteista ja niiden huomioon ottamisesta lopullisessa ohjeessa. Ohjeen liite I 'Johdon jäsenten kollektiivisen osaamisen arviointimatriisin malli' on ohjeen yhteydessä erillisenä excel-tiedostona. Ohjeet löytyvät EBAn verkkopalvelusta, kieliversiot löytyvät alasvetovalikosta valitsemalla 'Download Guidelines'.

Lisätietoja antavat

  • Ohje hallinnosta ja ohjauksesta: Erika Penttilä, johtava riskiasiantuntija, erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi tai puhelin 09 183 5270
  • Ohjeet soveltuvuusarvioinnista: Elina Viitanen, lakimies, elina.viitanen(at)finanssivalvonta.fi tai puhelin 09 183 5212 sekä Pia Palmén, lakimies, pia.palmen(at)finanssivalvonta tai puhelin 09 183 5318.

*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).