Valvottavatiedote 8.2.2018 – 8/2018

EBAn ohjeet IFRS 9 vaikutuksista Pilari III mukaan julkistettaviin tietoihin

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi 16.1.2018 ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9 käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi (EBA/GL/2018/01).Näitä ohjeita sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 473 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin laitoksiin, joiden on noudatettava vakavaraisuusasetuksen kahdeksannen osan tiedonantovelvollisuutta vakavaraisuusasetuksen 6, 10 ja 13 artiklan mukaisesti.

Ohjeissa määritellään yhtenäiset julkistamismuodot, joiden mukaisesti asetuksen (EU) N:o 575/2013 artiklassa edellytetyt tiedot olisi annettava. Näitä ohjeita sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 473 a artiklan 6 kohdassa tarkoitettuna siirtymäkautena. Ohjeet sisältävät yksityiskohtaisemman taulukkomallin niille laitoksille, jotka päättävät ottaa siirtymäjärjestelyn käyttöön heti tai myöhemmin siirtymäkaudella. Ohjeet edellyttävät myös niiden laitosten, jotka ovat päättäneet olla soveltamatta 473 a artiklan mukaisia siirtymäjärjestelyjä, julkistamaan laadullista tietoa asiasta sekä myöhemmin siirtymäkaudella mahdollisesti tehtävistä muutoksista. Myöhemmin siirtymäkaudella tehtävä päätös ottaa siirtymäjärjestelyt käyttöön edellyttää kuitenkin ennakkohyväksynnän toimivaltaiselta viranomaiselta.

Ohjeet tulevat voimaan 20.3.2018. Finanssivalvonta on ilmoittanut tulevansa noudattamaan ohjeita kyseisestä ajankohdasta lukien.

Finanssivalvonta suosittaa, että silloin kun laitos julkaisee toimintakertomuksessaan LLL 12 luvun 5 §:n edellyttämän vakavaraisuuslaskelman LLL 10 luvun 1-3 §:ssä tarkoitetusta omien varojen määrästä, tulisi samassa yhteydessä julkistaa IFRS 9 siirtymäerien määrä vähintään niiden erien osalta, jotka EBAn ohjeen taulukkomallissa on annettu. Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 2/2016 luvussa 8.7 on annettu suositus vähimmäislaskelmasta. Samojen määräysten ja ohjeiden 2/2016 luvussa 10.2.1 kohdassa 6 on annettu määräys puolivuosikatsauksen ja muun taloudellisen raportoinnin osalta, johon tieto suositellaan lisättävän. Finanssivalvonta muistuttaa, että EBAn ohjeet sisältävät myös vähimmäisomavaraisuusasteen (leverage ratio) julkistamisen.

EBA-asetuksen (1093/2010) 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti laitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan EBAn antamia ohjeita ja suosituksia.

Finanssivalvonta tulee sisällyttämään edellä mainitut ohjeet sekä suosituksen myöhemmin annettaviin määräyksiin ja ohjeisiin Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit 25/2013.

Lisätietoja antavat

  • Jaana Ladvelin, johtava vakavaraisuusasiantuntija, puhelin 09 183 5313 tai sähköposti jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi
  • Teija Rehn, tilinpäätösasiantuntija, puhelin 09 183 5531 tai sähköposti teija.rehn(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet