Valvottavatiedote 19.1.2018 – 3/2018

Finanssivalvonta julkaisee luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden tilintarkastajien kanssa käytävää kahdenvälistä vuoropuhelua koskevat periaatteet

Finanssivalvojille sekä luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden *)  tilintarkastajille on EU:n tilintarkastusasetuksessa (EU) N:o 537/2014 asetettu velvoite käydä kahdenvälistä vuoropuhelua. Velvoite koskee siten kumpaakin vuoropuhelun osapuolta. Vuoropuhelun tavoitteena on sekä edistää luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden valvontaa että myötävaikuttaa korkealaatuisen tilintarkastuksen toteutumiseen. Tehokas vuoropuhelu parantaa luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden taloudellisen informaation luotettavuutta.

Vuoropuhelun periaatteista on sovittu kansallisesti tilintarkastajien kanssa yhteisesti. Periaatteet pohjautuvat Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) antamiin ohjeisiin vuoropuhelusta toimivaltaisille viranomaisille. Finanssivalvonnan verkkopalvelussa on julkaistu vuoropuhelun viitekehys, joka sisältää periaatteet, jotka määrittelevät

  • vuoropuhelun luonteen
  • vuoropuhelun muodon ja tiheyden sekä
  • osapuolten velvollisuudet ja tiedon jakamisen laajuuden osapuolten välillä.

Vuoropuhelun viitekehyksen soveltamisala

Vuoropuhelun viitekehys kattaa Finanssivalvonnan ja tilintarkastajan välisen vuoropuheluun silloin, kun Finanssivalvonta on toimivaltainen valvontaviranomainen, toisin sanoen vakuutusyhtiöiden ja muiden kuin merkittävien luottolaitosten (less significant institutions, LSI) osalta. Merkittävien luottolaitosten (significant institutions, SI) osalta toimivaltainen viranomainen on Euroopan keskuspankki.

Yhtiökohtaisen vuoropuhelun lisäksi Finanssivalvonta käy EBAn ja EIOPAn ohjeiden mukaisesti vuoropuhelua tilintarkastusyhteisöjen kanssa kollektiivisesti, jolloin käsitellään koko luottolaitos- ja vakuutussektorin kysymyksiä.

Vuoropuhelun periaatteista lyhyesti

Vuoropuhelussa pyritään avoimeen ja rakentavaan kahdensuuntaiseen keskusteluun, jonka tarkoituksena on edistää osapuolten tehtävien hoitamista. Vuoropuhelussa jaettavan tiedon tulisi olla merkityksellistä molempien osapuolten tehtävien kannalta. Finanssivalvonta ja tilintarkastaja yhdessä määrittävät yhteistä etua koskevat aihealueet, joilla merkityksellisen tiedon jakaminen voi edistää valvontatehtävän suorittamista ja vaikuttaa lakisääteiseen tilintarkastukseen. Osapuolten tulee käsitellä vuoropuhelussa saamaansa tietoa luottamuksellisesti.

Vuoropuhelua tulisi käydä niin usein ja siinä muodossa kuin on tarpeen merkityksellisen tiedon jakamiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Vuoropuhelun muoto, sisältö ja tiheys vaihtelevat suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja riippuvat valvonnan ja tilintarkastuksen kohteena olevan yhtiön ominaispiirteistä ja olosuhteista. Esimerkiksi yhtiön koko ja sisäinen organisaatio sekä toiminnan luonne, laajuus, monimutkaisuus ja riskillisyys vaikuttavat vuoropuhelun toteuttamiseen.

Säännöllistä ja ennalta sovittua kahdenvälistä yhtiökohtaista vuoropuhelua tulisi käydä suurien valvottavien osalta vähintään kerran vuodessa. Säännöllisten tapaamisten lisäksi vuoropuhelua tulisi käydä ad hoc -periaatteella, kun valvonnan yhteydessä tai tilintarkastuksen kuluessa on tullut esiin jokin erityinen seikka. Tällaisia voivat olla esimerkiksi valvojan suorittamasta arvioinnista tai tarkastuksesta syntyneet uudet havainnot.

Tarkemmat vuoropuhelun periaatteet ilmenevät julkaistusta viitekehyksestä.

Lisätietoja antavat

  • Tiina Visakorpi, toimistopäällikkö, tiina.visakorpi(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5383
  • Anu Tanner, tilintarkastusasiantuntija, anu.tanner(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5200.

Liite

*) Kansallisesti on säädetty, että työeläkeyhtiöihin, luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) tarkoitettuihin ryhmittymien omistusyhteisöihin sekä talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöihin sovelletaan kaikkia PIE-yhteisöjä koskevia tilintarkastussäännöksiä mukaan lukien vuoropuhelu niiden tilintarkastajien ja valvojan välillä.