Valvottavatiedote 7.2.2018 – 7/2018

Ilmoitus Finanssivalvonnalle siirtymäjärjestelyjen soveltamispäätöksestä IFRS 9 käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit tuli voimaan 1.1.2018 alkaen. Vakavaraisuusasetukseen 575/2013 (CRR) on lisätty siirtymäjärjestelyt 473 a artiklalla, joka on annettu EU:n muutosasetuksella 2017/2395. Siirtymäjärjestelyjen tarkoituksena on lieventää IFRS 9 -standardin käyttöönoton vaikutusta omien varojen vaatimuksiin.Laitosten, jotka soveltavat IFRS 9 odotettavissa olevia luottotappioita koskevia malleja, tulee ilmoittaa CRR:n art 473a mukaisesti seuraavien siirtymäsäännösten soveltamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle:

  1. Laitos ei sovella siirtymäjärjestelyjä
  2. Laitos soveltaa ensimmäistä kertaa siirtymäjärjestelyjä arvonalentumisten lisääntymiseen 1.1.2018 avaavassa taseessa (ns. staattinen komponentti)
  3. Vaihtoehdon 2 lisäykseksi laitos päättää myöhemmin siirtymäaikana aloittaa siirtymäjärjestelyjen käytön, mikä oikeuttaa soveltamaan siirtymäjärjestelyjä vain IFRS 9 vaiheissa 1 ja 2 odotettavissa olevissa luottotappioissa tulleeseen muutokseen.

Laitoksen tulee ilmoittaa päätöksestään mitä vaihtoehtoja se tulee käyttämään. Ilmoituksen allekirjoittaa johtoon kuuluva tai hänen valtuuttamansa henkilö. Siirtymäkauden aikana laitos voi kertaalleen peruuttaa aiemmin tekemänsä päätöksen. Huomattavaa on, että myöhemmälle muutokselle on saatava ennakkohyväksyntä toimivaltaiselta viranomaiselta.

Tämä tiedote koskee kaikkia Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa olevia laitoksia. Ilmoitukset tulee antaa kootusti konserniin ja talletuspankkien yhteenliittymiin kuuluvien laitosten osalta.

Laitoksen tulee toimittaa ilmoitus Finanssivalvonnalle omalle vastuuvalvojalleen mahdollisimman pian, viimeistään 16.2.2018 mennessä.

Lisätietoja antavat

  • Jaana Ladvelin, johtava vakavaraisuusasiantuntija, puhelin 09 183 5313 tai sähköposti jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi
  • Teija Rehn, tilinpäätösasiantuntija, puhelin 09 183 5331 tai sähköposti teija.rehn(at)finanssivalvonta.fi.