Valvottavatiedote 21.6.2018 – 36/2018

Määräykset ja ohjeet 7/2018 Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat voimaan 1.9.2018

Finanssivalvonta on antanut 11.6.2018 määräykset ja ohjeet 7/2018 Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat. Määräykset ja ohjeet astuvat voimaan 1.9.2018.

Määräyksillä ja ohjeilla pannaan kansallisesti täytäntöön komission delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 säännöksiä asiakasvarojen suojaamisesta, tuotehallintamenettelystä ja kannustimista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (2014/65/EU) velvoite julkistaa rahoitusvälineistä, sijoituspalveluista ja oheispalveluista tietoja antavien ja sijoitusneuvontaa antavien henkilöiden tietämyksen ja pätevyyden arvioimiseksi käytettävät perusteet. Määräyksissä ja ohjeissa määritetään lisäksi tarkoituksenmukaisen työkokemuksen vähimmäismäärä, enimmäisaika valvonnan alaisuudessa työskentelylle tilanteessa, jossa henkilöllä ei ole tarkoituksenmukaista tietämystä tai pätevyyttä sekä se, kuka voi suorittaa tarkoituksenmukaisen tietämyksen arvioinnin. Lisäksi määräyksissä ja ohjeissa saatetaan valvottavien tietoon ESMAn antamia ohjeita ja suosituksia, joita valvottavien tulisi toiminnassaan ottaa huomioon.

Määräyksillä ja ohjeilla kumotaan Rahoitussektorin standardi 1.3 Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen ja standardi 4.1 Sisäisen valvonnan järjestäminen. Lisäksi niillä kumotaan luku 6 Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat ja Finanssivalvonnan kannanotto 2/2011 Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (SipaL 922/2007) soveltamisesta erityisesti sähköjohdannaistoiminnassa.

Finanssivalvonta selvittää vielä MiFID II:n kansallisesta voimaansaattamisesta johtuvia mahdollisia muita muutostarpeita eräiden muiden Finanssivalvonnan antamien määräysten ja ohjeiden osalta siten kuin valvottavatiedotteesta 1.2.2018 – 6/2018 ilmenee.

Lisätietoja antaa

  • Anu Ranta, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5395

Liitteet