Valvottavatiedote 5.7.2018 – 39/2018

Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 25/2013 Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit voimaan 1.1.2021

Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin vakavaraisuuden laskennasta ja suurista asiakasriskeistä 25/2013 tehdään muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.1.2021. Muutokset sisällytetään Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 25/2013 tulossa olevan laajemman päivityksen yhteydessä.

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkistanut 23.4.2018 ohjeet maksukyvyttömyyden todennäköisyyden estimointia, tappio-osuuden estimointia ja maksukyvyttömien vastuiden kohtelua varten. EBA on antanut ohjeet asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (asetus EBAn perustamisesta) 16 artiklan mukaan. EBA-asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 3 kohdan mukaan laitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan EBAn antamia ohjeita ja suosituksia.

Ohjeet on tarkoitettu asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille finanssilaitoksille.

Ohjeissa määritellään vaatimukset maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (PD) ja tappio-osuuden (LGD) estimointiin, joihin sisältyvät maksukyvyttömien vastuiden tappio-osuuden (maksukyvyttömien vastuiden LGD) estimointi ja parhaan kyvyn mukaan tehty arvio odotetusta tappiosta (ELBE), siten kuin niistä on säädetty asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 3 luvun 6 jaksossa ja saman asetuksen 159 artiklassa, ja kuten niistä on määrätty EBAn 21.7.2016 antaman sisäisen luottoluokituksen arviointimenetelmää koskevien teknisten sääntelystandardien EBA/RTS/2016/03 lopullisessa luonnoksessa.

Ohjeiden tavoitteena on vähentää sisäisten mallien tulosten perusteetonta vaihtelua ja parantaa estimaattien vertailtavuutta säilyttäen kuitenkin pääomavaateen laskentamenetelmän riskiherkkyys. Laitosten soveltamien riskiparametrien erojen tulisi ilmentää luokiteltujen vastuiden riskitasoja, eikä mallinnuksen yhteydessä tehtyjä valintoja. Ohjeissa kiinnitetään huomiota niin estimointiin, kalibrointiin kuin myös estimaattien soveltamiseen ja niiden säännölliseen tarkistukseen.

Finanssivalvonta suosittaa, että valvottavat ottavat EBAn ohjeen huomioon kehittäessään luottoluokittelujärjestelmiään, joita ne aikovat soveltaa IRBA-vakavaraisuuslaskennassa 1.1.2021 jälkeen. Erityisesti on syytä huomata, että ohjeet voivat edellyttää luokittelujärjestelmään sellaisia muutoksia, jotka vaativat toimivaltaisen viranomaisen antamaa lupaa.

Lisätietoja antaa

  • Matti Suni, pankkitarkastaja, matti.suni(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 09 183 5259.

Liitteet